GÜNDEM

 
II. Tarım Şurası

Cumhuriyetin 80. Yıl Kutlamaları çerçevesinde
Türk tarımının daha iyi seviyeye getirilmesi, yeni
teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, köye, üreticiye ve tarımsal sanayiye yönelik
hizmetlerde karşılaşılan aksaklıkların ortaya
konulması, çözüm yollarının aranması ve
Devletçe götürülecek hizmetlerin belirlenmesi
için; yetkililerle ve yukarıdaki konuların tarafları arasında görüşmelerin yapılabilmesi imkanını sağlamak amacıyla Tarım Bakanlığı tarafından 2004 yılı sonbaharında "II.Tarım Şurası" düzenleniyor.

I. KOMİSYON:
DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

1-Tarım ve Çevre İlişkileri (Genel Bilgi)
* Tarım ve Doğal Çevre ( Toprak, Su, Hava),
* Tarım ve Yapay Çevre (Kentleşme, Sanayileşme, Altyapı),
* Erozyon,

2- Doğal Kaynakların Kulanım Durumu ve Sorunları
* Toprak-Su Kaynakları,
* Bitki ve Hayvan Gen Kaynakları,
* Çayır ve Meralar,
* Orman Varlığı,

3- Doğal Kaynaklardan Yararlanma
Stratejileri (Korunması- Geliştirilmesi)
* Toprak ve Su Kaynaklarının Geliştirilmesi,
* Bitki ve Hayvan Gen Kaynaklarının Geliştirilmesi (Transgenik Çeşitler Dahil),
* Orman Varlığının Geliştirilmesi,
* Çayır ve Meraların Geliştirilmesi,
* Jeotermal, Rüzgar ve Güneş Enerjisinden Yararlanmanın Geliştirilmesi,
* Mineral Kaynakların (Zeolit vb.) Kullanımı,

II.KOMİSYON:
TARIMSAL YAPIDA DEĞİŞME VE
GELİŞMELER

Tarım Sektörünün Önemi (Ulusal Tarım Politikalarının Genel Durumu)

1- Tarımsal Nüfus, İstihdam

2- Tarımsal İşletmeler
* İşletme Büyüklüğü,
* Tasarruf Durumu,
* Parçalılık Durumu,
* Sermaye Durumu,

3- Üretim Yapısı
* Bitkisel,
* Hayvansal,
* Bitki ve Hayvansal,
* Tarım Tekniği,
* İşletme Tipleri (Üretim Teknikleri),

4- Türkiye Tarımında Yeni Stratejiler (Yeniden Yapılanma)
* Organize Tarım Bölgeleri Oluşturulması,
* Tarımsal Bölgeler Oluşturularak Bölgesel Düzeyde Ürün Planlaması Konusunda Stratejilerin Oluşturulması ve Ürün Kapasite Haritalarının Çıkarılması,
* Tarım Politikalarıyla İlgili Kararların Tek Elden Belirlenmesi ve Yürütülmesi,

III.KOMİSYON:
BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ, BİTKİ KORUMA VE ÇEVRE SAĞLIĞI

* Yetiştirme Teknikleri (İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Dahil),
* Bitki Sağlığı ve Uygulamaları,
* Araştırma Geliştirme Çalışmaları ve Stratejiler,
* Tarım ve Çevre,

IV.KOMİSYON:
HAYVAN, SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE
SAĞLIĞI

1- Hayvan Yetiştiriciliği ve Stratejileri (İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Dahil)
* Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği,
* Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği,
* Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği,
* Arı ve İpek Böceği Yetiştiriciliği,

2- Hayvan Sağlığı ve Çevre İlişkileri,
3- Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Stratejileri (İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Dahil),
4- Su Ürünleri Sağlığı ve Çevre İlişkileri,
5- Avcılık,
6- Araştırma Geliştirme Çalışmaları ve Stratejiler,

V.KOMİSYON:
GIDA GÜVENLİĞİ

1- Gıda İşletmelerine Hammadde Temini Yönünden Bitki ve Hayvan Sağlığı

2- Gıdaların Kontrolü ve Denetimi
* HACCP ve Diğer Standardlar,
* Akredite Laboratuarlar ve Özel Sektör Katılımcılığı,
* Tüketici Bilinci ve Sağlığı,
* Denetimlerde Etkinleşme,
* Muayene ve Tanı Tesislerinin Kurulması,
* Gıda İşleme Tesislerinin AB Hijyen ve Halk Standartlarına Uyumunu Sağlamak İçin Modernizasyonu,
* Aldatıcı Reklamcılık vb.,

VI.KOMİSYON
ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI

1- Üretim Politikaları (İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Dahil)
* Bitkisel Üretimde Değişme ve Gelişmeler,
* Hayvansal Üretimde Değişme ve Gelişmeler,
* Su Ürünleri Üretiminde Değişme ve Gelişmeler,

2- Pazarlama Politikaları
a- Pazarlama Hizmetlerine Yönelik
Düzenlemeler
* Kalite Kontrol, Standardizasyon, Fiyat Oluşumu, Depolama, Taşıma, Paketleme, Etiketleme, İşleme,
b- Pazarlama Sistemleri (Organizasyonları)
* Kooperatifler, Üretici Birlikleri, İhracatçı Birlikleri, Toptancı Halleri, Ticaret Borsaları, Sözleşmeli Üretim, Sınır Ticareti, Müdahale Alımları, Lisanslı Depoculuk,
c- İhracatın Desteklenmesi, Uluslararası Pazar Politikaları ve Stratejileri,
d- Üretim, Pazarlama ve Dış Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler,
e- Stok Yönetimi,
f- Yerel Ürünlerde Markalaşma,

VII.KOMİSYON:
TARIMSAL GİRDİ VE DESTEKLEMELER

1- Tarımsal Girdiler
* İşgücü,
* Tohumluk, Fide, Fidan, Damızlık, Sperma v.b.,
* Gübre,
* Tarımsal Mücadele, İlaç ve Aşı,
* Tarımsal Mekanizasyon,
* Sulama,
* Kredi,
* Yem,
* Akaryakıt ve Enerji,

2- Tarımsal Desteklemeler
* Uygulanan Politikalar,
* Değişim Süreci ve Etkileri,
* Yeniden Yapılanma,Uyum Stratejileri,

3- Tarımsal Belirsizlikler (Risk Yönetimi) ve Tarım Sigortaları

VIII. KOMİSYON:
KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI

1- Kırsal Alan Kavramı
* Genel Bilgi,
* Kalkınma Planlarındaki Önemi,
* Kırsal Kalkınma Projeleri ve Uygulamanın Değerlendirilmesi,
* AB' de Kırsal Kalkınma Projeleri,
* Stratejiler,
* AB' ye Uyum,
2- Kırsal Alanların Tarımsal Yapısının Geliştirilmesi
* Kırsal Kalkınma Planlarının Oluşturulması,
* Kırsal Tarımın Geliştirilmesi İçin Tedbirler,
* Kırsal Mirasın Korunması,
3- Tarımsal Sanayi Entegrasyonu
* Tarıma Dayalı Sanayinin Genel Durumu,
* Kapasite ve Teknoloji Kullanımı ve Bölgesel Dağılımı,
* Tarıma Dayalı KOBİ'ler,

IX.KOMİSYON:
TARIMSAL ÖĞRETİM-EĞİTİM-YAYIM
VE AR-GE

1- Öğretim ve Eğitim
* Çiftçi Eğitimi,
* Hizmet içi Eğitimler,
* Orta ve Yüksek Düzeyde Öğretim, Eğitim,

2- Yayım
* Kamu Yayımı,
* Özel Yayım,

3- Stratejilerin Belirlenmesi
* Yayım Hizmetlerinde Özel Danışmanlık Kuruluşlarından Yararlanma,
* Kırsal Alandaki Gençlere Yönelik Meslek Edindirme Faaliyetlerinin Teşviki,
* Tarımsal Alandaki Öğretim ve Eğitime Yönelik Stratejiler,
4- Ar-Ge Çalışmaları
* Kamuda Ar-Ge Çalışmaları ve Geliştirilmesi,
* Özelde Ar-Ge Çalışmaları ve Geliştirilmesi,

5- Bilgi Sistemleri
* Tarımsal Piyasalara İlişkin İdari Yapıların İzlenmesi ve Veri Tabanının Oluşturul-ması,
* Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama,
* Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Oluşturulması ve Yaygınlaştırılması,
* Sanal Ürün Borsalarının Oluşturulması,
* Tarım Bilgi Sistemlerinin Oluşturulması,
* Tarıma Yönelik Meteoroloji Verilerin Devamlılığı,

X. KOMİSYON:
TARIMSAL ÖRGÜTLER VE ÖRGÜTLENME

1- Ekonomik Örgütlenme,
2- Mesleki Örgütlenme,
3- Türkiye'ye Uygun Örgütlenme Modelleri,
4- Tarım Paydaşları Ağı,

XI.KOMİSYON:
ULUSLARARASI TARIMSAL İLİŞKİLER VE AB' YE UYUM

1- Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile İlişkiler
2- Dünya Bankası ve Diğer Kuruluşlarla İlişkiler
3- AB' ye Uyum Çalışmaları
* Tarımda Yapısal Dönüşüm,
* Ortak Tarım Politikaları,
* Mevzuat Uyum Çalışmaları,
4- AB' ye Tam Üyeliğin Türkiye Tarımına ve Dış Ticaretine Etkileri

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> Don, sel, kuraklık; tarıma doğa darbesi

>> II. Tarım Şurası

>> 22 Kuruluştan Başbakan Erdoğan'a açık mektup

>> Ekonomi büyüyor, tarım küçülüyor

>> Ulusal Süt Konseyi tasarısı yasalaşmayı bekliyor

>> Tarım, biyoteknoloji ve kalkınma

>> Erozyon

>> İklim değişikliği ozon tabakasını bozuyor


 

ANA SAYFAYA DÖN
 


Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.