GÜNDEM

 
Mısırda Yeni İthalat Yetkisi

Yem sektörünün ihtiyacının karşılanması amacıyla mısır ithalatı için açılan 900 bin tonluk tarife kontenjanının yetersiz kalması ve piyasa-da bazı spekülasyonların gündeme gelmesi üzerine, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) 400 bin ton mısır ithalatı için yetki veriliyor. TMO'ya, yüzde 25 gümrük vergisi ile 400 bin ton mısır ithalatı yetkisi verilmesine ilişkin Bakanlar Kuru-lu Kararı, Cumhurbaşkanlığı'na sunulmuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Tohumluk Olmayan Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı 23.06.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, gümrük tarife pozisyonu belirtilen tohumluk olmayan mısır ithalatında, 400.000 ton tarife kontenjanı açıldığı ve söz konusu kontenjan ihtiyaç duyulması halinde ithal edilmek üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildiği bildirildi.

TMO, ilk aşamada 100 bin ton mısır ithalatı için ihale açarak, daha önce açılan tarife kontenjanı kapsamında spekülatif amaçlı ithalat belgesi alan firmaların spekülasyonuna engel olacak.

Spekülatif davranan firmalar var
Dış Ticaret Müsteşarlığı, tarife kontenjanını, üretiminde mısır kullanan sanayiciler ağırlıklı olmak üzere dağıttı. Toplam 900 bin tonluk tarife kontenjanının yaklaşık yüzde 10'u başvuran tüm firmalara eşit miktarda, yüzde 40'ı ithalatçı firmalara performanslarına göre, yüzde 50'si de sanayicilere kapasitelerine göre dağıtılırken, bazı firmaların bu belgelerin kullandırılması konusunda spekülatif davrandığı belirlendi. Firmaların spekülasyonlarının önlenmesi için TMO'ya düşük vergi ile 400 bin ton ithalat yetkisi verilirken, TMO, piyasalardaki gelişmelere göre ithal edeceği ürün miktarını belirleyecek.

Sektör temsilcileri, 2002 yılında 1 milyon 842 bin ton mısır ithalatı yapıldığını, sektörün ihtiyacının da 1.5 milyon ton civarında olduğunu belirterek, 900 bin tonluk tarife kontenjanının çok düşük kaldığını, sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya-cağını dile getirmişti. Önceki yıllarda gümrük vergisi düşürülerek ithalat miktarı için bir sınır-lama getirilmezken, bu yıl, yerli üreticinin korun-ması amacıyla, tarife kontenjanı uygulaması ile gümrük vergileri düşürülürken ithalata miktar sı-nırlaması getirilmişti. Yetkililer, tarife kontenja-nının açılmasından sonra, şimdiye kadar 300 bin ton mısır ithalatının yapıldığını belirtti.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Cumali Doğru, “Tarife kontenjanı doğru bir uygulamadır”

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Cumali Doğru 23.06.2003 günü Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Kullanılmak Üzere Tohumluk Olmayan Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması” hakkındaki görüşlerini şöyle dile getiriyor.

“Devletimizin mısır ithalatında ilk defa bu yıl uy-gulamaya koyduğu tarife kontenjanı uygulama-sını yerinde ve çok doğru bir politika olarak gö-rüyoruz.

Mısır ithalatında açılmış olan 900 bin tonluk tarife kontenjanı ile (bu kadar miktar %25 gümrük vergisi ile ithal edilecek) mısır ithalatının, 2003 yılında olduğu gibi patlamama-sı ve bundan dolayı da çiftçinin mağdur edilmemesinin amaçlandığını düşünüyoruz. Bu uygulamayla aynı zamanda devletimiz mısır kullanıcılarının arz açığı olduğu dönemde uygun fiyattan hammadde temin etmelerini sağlamış-tır. Çünkü 900 bin ton mısır için gümrük vergisi % 80'den, % 25'e indirilmiştir.

Biz bu uygulamayı çok önemsiyor ve destekli-yoruz. Bu uygulama sadece mısır üreticisinin değil ülkemizin genel menfaatinedir. Böyle bir uygulamaya gidilmeseydi hali hazırda 5,5 milyon ton kontrol belgesi alınmış olan mısırın en azından 25,-3 milyon tonluk kısmının ithal edilmesi tehlikesi vardı. Bu uygulama ile mısır ithalatında miktar kontrol altına alınmıştır., 2003 yılında olduğu gibi fazla miktarda ithal mısır getirilmeyeceğinden Türk çiftçisinin ürettiği mısır geçen sene olduğu gibi tarlada kalma-yacaktır. Pancar ekim alanlarının sınırlandırıl-dığı bir dönemde böyle bir uygulamayı tama za-manında yapılmış bir uygulama olarak değer-lendiriyoruz. Benzeri politikaların birkaç yıl tek-rarı durumunda ülkemizin mısır ihtiyacını sade-ce yerli üretim ile karşılamamız mümkün ola-caktır.

Devletimiz tarafından mısırda ve çeltikte başlatı-lan bu güzel uygulamanın yıpratılması ve gele-cek senelerde tekrarlanmaması amacıyla bir kampanya başlatıldığı ve kamu oyuna yanlış bil-gi verildiğini üzüntü ile izlemekteyiz. Bu uygula-mayı dejenere ederek fiyatları arttırmak isteyen-lerinde isteyenlerin de iştahlarının kursaklarında kaldığını görüyoruz. Çünkü devletimiz böyle bir duruma meydan vermemek için Toprak Mahsul-leri Ofisi'ne gerektiğinde kullanılmak üzere 400 bin tona kadar olan mısırı % 25 gümrük vergisi ile ithal etme iznini 23.06.2004 tarihinde izin ver-miştir. Bizim anladığımız TMO gerektiğinde gerektiği kadar mısır ithal ederek piyasadaki dengeleri tarafsız bir biçimde sağlamaya çalışa-caktır.

Basında devletimizin bu uygulamasını olumsuz bir şekilde eleştiren yönde yapılan haberlerin maksatlı olduğu kanaatindeyiz. İzlenen bu politi-ka bir taraftan çiftçiyi mağdur etmezken diğer taraftan da mısırı üretiminde hammadde olarak kullanan sanayiciyi gözetmektedir. Bu tarafsız ayrıcalıksız politikaları destekliyoruz; bu politi-kaların birkaç yıl devamı durumunda ülkenin mı-sır ve çeltik ihtiyacı da yerli üretimle karşılana-caktır.”

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> Ziraat odaları hizmet kuruluşuna dönüşüyor

>> Tarımsal üretici birlikleri kanunu tasarısı

>> Böyle çıkarsa ölü doğar

>> İspanya örneği

>> Bilinçli Türk çiftçisi hassas tarım teknolojisi ile tanıştı

>> Cömert Anadolu yollarında

>> Mısırda yeni ithalat yetkisi


 

ANA SAYFAYA DÖN
 


Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.