GÜNDEM

 
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısı

Amaç ve kapsam
Madde 1.- Bu kanunun amacı; üretimi talebe göre planlamak, urun kalitesini iyileştirmek, kendi mülkiyetine almamak kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü arttırıcı tedbirler almak üzere tarım üreticilerinin, ürün veya ürün grubu bazında bir araya gelerek, tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici birlikleri kurmalarını sağlamaktır.

Bu Kanun; tarımsal üretici birliklerinin kuruluşu, işleyişi, yönetimi, görevleri ve denetimine ilişkin hükümleri kapsar.

BİRLİĞİN GÖREVLERİ
Madde 5.- Birlikler bu Kanunun amacına uygun olarak aşağıdaki görevleri yapar:
a) Üyelerinin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak.
b) Üyelerinin ürünlerine pazar bulmak, pazara arzını düzenlemek.
c) Üyelerine üretim teknikleri, hasat, depolama, paketleme konularında teknik destek sağlamak.
d) Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak.
e) İç pazara ve ihracata uygun çeşitlerin üretilmesini sağlamak.
0 Eğitim ve yayım hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak.
g) Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve ürün standartlarını uygulamak.
h) Çiftlik düzeyinde yapılan tarımsal uygulamaları izlemek, kayıtlarını tutmak ve belge düzenlemek.
i) Paket ve ambalajlarla ilgili standartların uygulanmasını sağlamak.
j) Çevreyle uyumlu üretim tekniklerini yaygınlaştırmak.
k) Üyeleri adına ürün depolanmasına, gerektiğinde bu amaçla depo kiralanmasına yardımcı olmak.
1) Ürünlerin tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak.
m) Devletin piyasa düzenlemeleri konusunda vereceği görevleri yürütmek
n) Ürünlerle ilgili her türlü kayıtları tutmak.

Genel kurul, görev ve yetkileri
Madde 7.- Birlik genel kurulu, birlik üyelerinden oluşur.
Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Birlik yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek.
b) Çalışma raporlarını incelemek.
e) Yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesine ve denetim kurulu raporlarına karar vermek.
d) Kesin hesapları kabul veya reddetmek.
e)Yönetim kurulunun teklif edeceği bütçe ve çalışma programını görüşerek onaylamak.
t) Personel işlemleri,taşınır ve taşınmaz mal alım veya satımı ve üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.
g) Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedelinin binde ikisini aşmamak üzere kesilecek hizmet payını tespit etmek.
h) Merkez Birliğine üye seçmek.
ı) Diğer karar ve tedbirleri almak.
Genel kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır.İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı çoğunluk şartı aranmadan yapılır. Genel kurul, denetim kurulunun veya yönetim kurulunun kararı yahut genel kurul üyelerinden üçte birinin yazılı talebiyle olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Yönetim kurulu, görev ve yetkileri
Madde 8.- Birlik yönetim kurulu, genel kurulun dört yıl için kendi üyeleri arasından seçtiği en az beş, en çok yedi üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunanlar, aradan bir seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve seçilemezler.

Birlik yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Üye kabul etmek.
b) Genel kurul gündemini tespit etmek ve faaliyet programlarını hazırlamak ve toplantıya çağırmak.
c) Birlik muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutmak ve tahmini bütçe, kesin hesap ve aktarma tekliflerini, aylık mizan ve bunlara ait raporları sunmak.
d) Birlik personelinin atamasını yapmak ve görevine son vermek.
e) Birliğe hizmet satın almak.
f) Genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde birliğin taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satım yapmak, yönetmek ve korumak.
g) Birliğin faaliyet alanı içerisindeki ürün ve / veya ürün grubu ile ilgili piyasa fiyatlarını takip etmek, pazar araştırması yapmak,yaptırmak.
h) Ürün ve/veya, ürün grubunun kalitesini yükseltmek için gerekli kişi, kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapmak.
ı) Birlik üyelerini bilgilendirici toplantılar yapmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
i) Birliği, yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.
j) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
k) Genel kurul tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

DENETİM KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 9.- Birlik denetim kurulu, genel kurulun kendi üyeleri arasından seçtiği üç üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.
Denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Birlik bilanço ve defterlerini incelemek.
b) Yönetim kurulunun faaliyetleri ile ilgili yapılan denetim raporunu genel kurulun onayına sunmak.
c) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

BİRLİĞİN GELİRLERİ
Madde 11.- Birliğin gelirleri şunlardır;
a) Üyelik aidatları.
b) Üyelere sağlanan danışmanlık ücretleri.
c) Yurt içi ve yurt dışından sağlanan bağış, fon ve yardımlar.
d) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler.
e) Reklam, tanıtım ve yayın gelirleri.
f) Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedeli üzerinden kesilecek hizmet payı.
g) Diğer gelirler.
Birlikler,üyelerine gelirlerinden pay dağıtamazlar.

DENETİM
Madde 17.- Birliklerin ve merkez birliklerin mali iç denetimleri, genel kurul toplantısı öncesi bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılır. Denetimin sonuçları genel kurul öncesi üyelere dağıtılır.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> Ziraat odaları hizmet kuruluşuna dönüşüyor

>> Tarımsal üretici birlikleri kanunu tasarısı

>> Böyle çıkarsa ölü doğar

>> İspanya örneği

>> Bilinçli Türk çiftçisi hassas tarım teknolojisi ile tanıştı

>> Cömert Anadolu yollarında

>> Mısırda yeni ithalat yetkisi


 

ANA SAYFAYA DÖN
 


 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.