GÜNDEM

 
Hayvancılığa Destek Önlemleri Resmen Yürürlükte

Hayvancılığın desteklenmesi tebliği ile yem bitkileri, gebe düve alımı, suni tohumlama, süt üretimi, ana arı alımı ve su ürünlerine ilişkin desteklerin çerçevesi belirlendi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin ''Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği'' Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, desteklerde, tütün ve şekerpancarı alanlarında alternatif ürün olarak yem bitkisi yetiştirmeyi hedefleyen projelere öncelik verilecek ve 2004 yılından itibaren çiftçi kayıt sitemine dahil olmayan üreticiler yem bitkileri desteklerinden faydalanamayacak.
Çok yıllık yem bitkileri üretimi yapacak üreticilere uygun görülmeleri halinde işletme giderlerinin yüzde 35'i, ekiliş alanları ve makine alım giderlerinin yüzde 30'u oranında destek verilecek. Tek yıllık yem bitkilerinde ise işletme ve makine alımı için destek oranı yüzde 20 olacak. Desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerden, başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı, çiftçi belgesi örneği, vergi kimlik numarası gösterir belge ve tarım arazi aidiyetini gösterir belgeleri beyan edecek.
Gebe düve alımına ilişkin desteklemeler
Karar süresince toplam 100 bin baş gebe düve alımı için destek sağlanacak. Bakanlık veri tabanına kayıtlı ve damızlık belgesine veya saf ırk sertifikasına sahip süt sığırları için her yıl Ocak ayı içerisinde Bakanlıkça belirlenecek şartlar doğrultusunda ırk bazında belirlenecek hayvan fiyatının yüzde 30'u, saf ırk sertifikasına sahip kültür ırkı süt sığırları için ise bu fiyatın yüzde 15'i ödenecek. Destek için düvenin en az 15 ay, en çok 27 ay yaşta olması gerekirken, anne, baba ve çocukları ile kardeşler arasında gebe düve alımlarında destekleme yapılmayacak ayrıca, belgeli damızlık hayvan için ömrü boyunca bir defa destekleme ödemesi yapılacak.

Suni tohumlama
Suni tohumlamada destek yapılacak inek sayısı en fazla 10 milyon baş olacak. Her yıl Ocak ayında Bakanlığın tespit edeceği suni tohumlama bedelinin kalkınmada öncelikli İllerde ve soy kütüğüne kayıtlı işletmelerde yüzde 50, diğer iller ve işletmelerde ise yüzde 25'i ödenecek. Suni tohumlama ekipleri sayısı karar süresince 2 bini geçemeyecek ve alınan alet ve ekipmanlar 5 yıl süre ile başka şahıs veya kuruluşlara satılamayacak. Soy kütüğüne kayıtlı sağırlardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılara 2003 yılı için 40 milyon lira, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlara ise 20 milyon lira destekleme ödemesi yapılacak.

Süte ilişkin desteklemeler
Çift cidarlı kazana, pastörizatör veya UHT sistemine sahip, süt ihmal eden süt işletme tesislerine süt satan üreticilerine beher litre süt için 20 bin lira, aynı vasıftaki süt işletmelerine süt satan soy kütüğüne kayıtlı işletmelerde (Ön soy kütüğü sistemine dahil işletmeler hariç) ise beher litre süt için 40 bin lira süt teşvik piri ödenecek. Süt destekleme kapsamına alınan işletmeler aldıkları sütü işlemek zorunda olup, çiğ süt satamayacaklar.

Hastalıktan ari süt hayvancılığının desteklenmesi
Hastalıklardan ari süt hayvancılığı işletmelerine ilişkin desteklemeler çerçevesinde desteklemeler sadece Trakya bölgesindeki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illeri ile İstanbul ve Çanakkale illerinin Avrupa yakasında kurulu bulunan işletmelerde uygulanacak. Bu desteklemeden yararlanacak işletmelerde en az 25 baş sığır bulunacak. İşletmelerde 2001 yılından itibaren Brucelloz ve 2002 yılından itibaren tüberküloz hastalıklarının görülmemiş olması şartı aranacak. Haksız ödendiği tespit edilen veya iptal edilen destekleme ödemeleri ile ilgili alacaklar için, ödemenin yapıldığı tarihi itibariyle Amme Alacaklarını Tahsili Kanun hükmü uygulanacak ve ilgili vergi dairelerine bildirilecek.
Su ürünleri
Su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip olan alabalık, çipura ve levrek yetiştiricilerinin yararlanabileceği su ürünleri desteğinde 2003 yılı için çipura ve levrekte destek kilo başına 153 bin lira, alabalıkta ise 90 bin lira olarak belirlendi. Ana arı satın alarak kullanan üreticilere ana arı başına 4 milyon lira doğrudan destekleme ödemesi, desteklemeden yararlanacak arıcının Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi olması halinde ana arı başına 6 milyon lira olacak. Tebliğ hükümleri 2 Mayıs 2003 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş sayılıyor.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> Gıda ve tarım sanayimizden sektörel fotoğraflar

>> Tarım Paydaşları Ağı 1. Ulusal Kongresi

>> Değişim ve atılım dönemi başladı

>> Birlikler de faizlerden dertli

>> Çiftçi borçlarına ödeme kolaylığı

>> Tüketici alışkanlıklarının değiştirdiği tarım

>> Hayvancılığa destek önlemleri resmen yürürlükte

>> Türk kirazı dünya markası oldu 

ANA SAYFAYA DÖN
 


 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.