SEKTÖREL

Antakya’da yapılan pamuk danışma kurulunda, Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi

Pamukta önemli kararlar

22-23 Kasım 2000 tarihlerinde Antakya’da yapılan Pamuk Danışma Kurulu’na, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr.Hüsnü Yusuf Gökalp, Prof Dr. Oktay Gencer, Celal Orhan, Tezcan Gencer, Çukurova Üniversitesi Pamuk Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden yetkililer, Adana Tarım İl Müdürü, Mardin Tarım İl Müdürü, Mithat Bal Ayhan Karaca, Vedat Evran, TZOB Şube Müdürü, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Denizli Ticaret Borsası Başkanı katıldı. Kurulda Pamuk İstişare Komitesi’nin kararları konuşuldu 59. Genel Kurul Bildirisi özetlendi. Ülkede pamuk ekimi, iyileştirilmesi, tüketimi, sanayide kullanımına kadar, ithalatan, ihracata kadar her konu tartışıldı ve kararlar alındı

Grup:1

Pamuk Sanayi ve
Ekonomi Çalışma
Grubu’nun Kararları:


1. Türkiye’de sürekli ve uygulanabilirliliği olan pamuk politikası oluşturulmalıdır.

2. İplik olabilirlik özellikleri üstün pamuk çeşitleri geliştirilmelidir.

3. Bölgelerde ekilen çeşit sayısının azaltılarak liflerdeki yeknesaklığın sağlanması.

4. Pamukta sürekli, değişken ve pamuk hasatından sonra (gelecek yıl için) açıklanan bir prim politikası oluşturulmalıdır.

5. Pamukta her türlü yabancı maddenin azaltılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir.

6. Pamuk balya kontrollerinde, belirlenecek pilot bölge veya yörelerde tek balya kontrol sistemine geçilmesi sağlanmalıdır.

7. Çırçır fabrikalarının re-organizasyonu yapılmalıdır. Çırçır fabrikalarının denetiminin daha sağlıklı yapılabilmesi, prim sistemini de kontrol altına alabilmek için çırçır fabrikalarının kapasitelerine tahakkuk edecek prim miktarının en az %30 tutarının 1 yıl vade ile teminat altına alınması sağlanmalıdır.

8. Pamuk ekonomisinin kayıt altına alınabilmesi ve denetlenebilmesi için gerekli her türlü önlemler alınmalıdır.

9. Pamuk AR-GE İcra Komitesi kurulmalıdır. Kaynağı için yasal düzenlemeler oluşturulmalıdır.

10. Pamuk ile ilgili sektörler arasında çok iyi işbirliği oluşturulmalıdır.

11. Önerilerin gerçekleştirilebilmesi için kamu ve özel sektörün yer aldığı Daimi Çalışma Grupları oluşturulmalıdır.

12. Pamuğun, üretiminden tüketimine kadar tüm sorunları ile ilgilenebilecek, pamuk politikalarının oluşmasını sağlamak ve uygulamayı izlemek üzere “İzleme Komitesi” oluşturulmasına

Karar verilmiştir.

Prof Dr. Oktay Gencer, Celal Orhan, Tezcan Gencer

Ç.Ü. Pamuk Araşt. Ve Uyg. Merkezi Adana Tarım İl Md. Yrd. Mardin Tarım İl Md.

Mithat Bal, Ayhan Karaca, Vedat Evren

TZOB Şb. Md. Dış Ticaret Müsteşarlığı Denizli Ticaret Borsası Bşk

Grup 2: Üretim Çalışma Grubu’nun Kararları

1. Üretim Hedefleri:

a. Mevcut ve Türkiye genelinde planlanan %2’lik ekim alanı artışı göz önüne alınarak 2005 yılında ekim alanlarının 850.000 hektara ve üretim miktarının 1.000.000 tona çıkarılması

b. Ege ve Çukurova Bölgesi gibi pamuk üretim sahalarının aşağıda belirtilen özendirici önlemlerin alınması ile pamuk ekim sahalarının daha da artırılabileceği düşünülmektedir.

- Pamuk ekim sahalarında makineli hasadın teşvik edilmesi

- Pamuk tarımında çapa ve yabancı ot mücadelesinde işçiliğin azaltılması yönünde araştırma ve demonstrasyon çalışmalarına önem verilmesi

- Tarımsal mekanizasyon konusu ve ilaçlama maliyetlerinin azaltılması yönünde çalışmalara ağırlık verilmesi

- Bu maddelerin yerine getirilmesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla (Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, Birlikler ve İl Müdürlükleri) işbirliğinin yapılması

2. Çeşit ve Tohumluk:

a. Pamuk ıslahı ve tohumluk üretimi ile ilgili Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Araştırma Merkezlerinin kurulması ve bunların yetişmiş eleman ve alt yapı bakımından desteklenmesi

b. Tohumluk üretiminde ve ıslahında kamu ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliğinin artırılması

c. Havsız (delinte) tohum kullanılmasının yaygınlaştırılması için gerekli önlemlerin artırılması

d. Tohumluk sertifikasyonunda üretim ve dağıtımında mevcut yasa ve yönetmeliklerin uygulanması konusunda önlemlerin alınması

e. Sertifiye edilmiş tohumluk kullanımının özendirilmesi

3.Yetiştirme Teknikleri:

a. En az (minimum) toprak işleme konusunda araştırmalara önem verilmesi

b. Makineli hasada uygun kültürel işlemlerin araştırma ve demonstrasyonlar ile üreticilere gösterilmesi

c. Ekim nöbeti sisteminin teşvik edilmesi

d. Pamuk gübrelemesinin toprak ve bitki analizlerine göre yapılması, yaprak gübrelerinin kullanılmasının kontrol altına alınması

e. Pamuk üreticilerinin bilinçli sulama konusunda eğitilmesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sulamaya yeni açılan alanlarda Drenaj sisteminin oluşturulması için Bakanlıkça gerekli girişimlerin yapılması

f. Uygun sulama yöntemlerinin belirlenmesi için araştırma çalışmalarına ağırlık verilmesi

4. Hastalık ve Zararlılarla Mücadele:

a. Entegre mücadele teknik talimatının etkin biçimde uygulanması

b. Pembe kurtla mücadelenin etkin olarak yapılması

c. Doğal olarak hastalık ve zararlılara dayanıklı olan çeşitlerin ıslahına ağırlık verilmesi

d. Transgenik hatların üretiminde acele edilmemesi ve Dünyada bu konuda yapılan araştırmaların izlenmesi ve ülkemizde bu araştırmalara devam edilmesi

5.Hasat ve Depolama:

a. Ülkemizde makineli hasatta Çukurova bölgesinin pilot bölge olarak seçilerek makineli hasat için Çukobirlik’in görevlendirilmesi

b. Yaprak döktürücü (defoliant) uygulama zamanı ile ilgili yeni yöntemler konusunda araştırmalara hız verilmesi

c. Elle hasat koşullarında istenmeyen yabancı maddeleri (naylon, iplik, jüt) azaltıcı önlemlerin alınması

d. Pamuk depolarının (kütlü ve balya) yönetmelikte belirtilen koşullara uygun hale getirilmesi

e. Depolama koşulları ile ilgili son teknolojilerin takip edilerek uygulanması

6. Üretim Faaliyetleri:

Yukarıda bahsedilen tüm önlemlerin alınması ile üretim maliyetinin düşürülmesinin mümkün olabileceği düşünülmektedir.

59.Genel Kurul Bildirisi Özeti

Dünya’da en fazla değişik kullanım alanı olan ürünlerin başında pamuk ve pamuktan elde edilen ürünler gelmektedirki; yüz milyonlarca çiftçi ailesine, sanayiciye istihdam imkanı sağlamakta ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ekonomilerinin motoru görevini görmektedir. Pamuk sektörü, kimyasal lifler ile rekabet ve verimi artırmaya, maliyeti azaltmaya yönelik çabaların yetersiz kalması gibi pek çok sorun ile karşı karşıyadır. Bunlara rağmen, pamuk tüketimi artmakta, pamuk ve pamuğa dayalı ürünlerin kullanımı ile ilgili; tüketici ihtiyaçlarının karşılanması ve çevre dostu ürünlerin üretimi gibi pek çok önemli sahada büyük ilerlemeler olmaktadır.

1939 yılından beri yapılmakta olan Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi toplantısı 5-10 Kasım 2000 tarihlerinde Cairns, Queensland, Australia’da düzenlenmiştir. Toplantının konu başlığı: “Pamuk: Küresel Gelişmeler” idi. Toplantıya 30 üye, 7 üye olmayan ülke ve 5 uluslararası kuruluştan temsilciler katılmıştır. Komite aşağıda belirtilen hususları kabul etmiştir.

1- Dünya pamuk üretiminin 2000/2001 sezonunda yaklaşık 19 milyon ton ve tüketimin geçen sezona göre biraz artarak yaklaşık 20 milyon ton olacağı ve tüketimdeki bu artışın stoklarda hızlı bir düşüşe yol açacağı beklenmektedir. (Ek-1) 2000 ve 2001 yıllarındaki dünyada ortalamanın üzerinde olan ekonomik büyümenin pamuk tüketimini artırması beklenmektedir. 2000 yılında yükselmiş olan Uluslararası pamuk fiyatları uzun yıllar ortalamasının altında kalacaktır. Bununla birlikte, Komite sekreteryası tarafından yapılan projeksiyonlara göre 2001/02 sezonunda dünya ortalama pamuk fiyatlarının daha da yükselmesi beklenmektedir.

2- Komite, pek çok ülkedeki ulusal organizasyonlardan; bu ülkelerdeki tüketicilerin; pamuk içerikli ürünlerin kullanım bilincinin artırılması, pamuk ipliğinin iyi yönlerinin ve pamuk endüstrisi hakkında pozitif bir ortam oluşturulması yönünde gelişme sağladıklarına dair raporlar almaktadır. Komite ayrıca, ülkelerin kendi kaynaklarına bağlı olarak özel sektör kuruluşlarınca başlatılan pamuğun teşvik edilmesi konusundaki çalışmaların sürdürülebilir ve etkili olduğuna dair bilgi almaktadır. Özel sektör ulusal pamuk organizasyonları birliği tarafından yeknesaklık sağlanması ve mamul madde içeriğini göstererek tüketicileri bilgilendirmek açısından uluslar arası pamuk markası olarak kullanılmak üzere bir pamuk amblemi oluşturulması yönünde çalışma yapılması ve bu çalışmalarda sağlanan gelişmelerin Yürütme Komitesi tarafından değerlendirileceği ifade edilmiştir.

3- Pamuk ve pamuğa dayalı ürünlerin fiyatlarını, üretimini ve ticaretini olumsuz etkileyen, üretim ve ihracata verilen teşvikler, ithalata uygulanan tarifeler ve diğer ticaret engelleri Ülkeler tarafından tartışılmıştır. Komite sekreteryadan, pamuk ve pamuğa dayalı ürünlerin ticaretini etkileyen ve ülkeler tarafından alınan tedbirler ile ilgili konularda Komite rapor almaya devam edecektir. Tartışmalara katılan ülkelerin çoğunluğu ve ICAC Özel Sektör Danışma Paneli tarafından, pamuk ve pamuğa dayalı ürünlerin ticaretini ve fiyatlarını bozucu mahiyetteki uygulamaların ve programların kaldırılması yönünde tavsiye kararı almıştır. Komite, ayrıca pamuk sektörünü tahrif edici mahiyetteki uygulamaların azaltılması ve dünya ticaretindeki tekstil ve konfeksiyon sektörünü etkileyen kotaların kaldırılması yönünde çalışmaları izlemektedir. Bazı ülkeler, Dünya Ticaret Örgütü’nce (WTO) yapılmakta olan ve çok taraflı üretim ve ticareti olumsuz etkileyen kuralların düzeltilmesi ile ilgili görüşmelerin doğru ve etkin bir şekilde sürdürülmesinin yararlı olduğuna işaret etmişlerdir ve Komite bu çalışmalar yapılırken, Dünya Ticaret Örgütünün, devletlerce verilen desteklerin yol açtığı pamuk pazarındaki olumsuzlukların acilen dikkate alınması ve zamanında uygun tedbirlerin bulunmasına çalışılmasını istemiştir.

4- Komite, genetik mühendisliği yoluyla elde edilen pamuğun dünya pamuk endüstrisi içindeki potansiyel öneminin farkındadır. Komite tarafından düzenlenen ve 7 adet bilim akademisinin katıldığı “Pamukta Biyoteknoloji Uzmanlar Panelinin” raporunda da belirtildiği üzere; genetik mühendisliği, pek çok uygulama alanı ve faydası olan bir saha olduğu, ancak dikkatle izlenmesinin ve çevre güvenliği, doğal bitki örtüsü ve hayvan varlığının korunması ve sürdürülebilirlik ilkelerinden ödün vermeden, dikkatli kullanılmasının zaruri olduğu ifade edilmiştir. Komite; “Pamukta Biyoteknoloji Uzmanlar Panelinin” raporunun kamuya duyurulması konusunda sekreterya Komite tarafından görevlendirmiştir. Ayrıca, genetik mühendisliği ile elde edilen pamuğun kullanımının faydaları ve emniyetli bir şekilde nasıl kullanılacağı hakkında kamunun aydınlatılması hususunda Sekreterya görevlendirilmiştir. Hükümetler, dünyadaki açlığın ve fakirliğin azaltılması noktasında, bu yeni teknolojinin, serbest piyasa şartlarında kullanımının yaygınlaşmasının katkıda bulunacağını görmüşlerdir.

5- Komite, pamuğun rekabet gücünün artırılması konusunda yapılan çalışmaları yeniden gözden geçirerek, tekstil sektörünün ve tüketicilerin kalite taleplerindeki değişikliklerin izlenmesine ve bunların karşılanması yönündeki çalışmalara en büyük önemin verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Üreticiler, tüketiciler ve tüccarlar arasında işbirliği sağlanmasının gerekli olduğu hususunda ve tekstil endüstrisi, teknoloji ve tekstil üretimi konularında geliştirme çalışmalarına mutlaka devam edilmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır. İplik üretiminde verimliliğin artırılması ve daha kaliteli tekstil-konfeksiyon ürünleri elde edilebilmesi için; pamuk üretici ülkeleri, pamuğa yabancı madde karışmasının önüne geçilmesi, yeni çeşit geliştirilmesi, daha iyi yetiştirme, hasat ve çırçırlama uygulamaları yapmalı, standart balya büyüklüğü ve ambalajlama sistemine geçilmesi konularında çalışmalarını sürdürmeleri gereklidir. Komite, ilave lif özelliklerinin bulunması veya lif özelliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak ve pamuğun yeni kullanım alanlarının ortaya çıkarılması konularında yapılacak araştırmaların teşvik edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Yürütme Komitesi, çırçırlamanın lif kalitesi üzerine etkilerinin ve en uygun çırçırlama yöntemlerinin bulunması konularında bir uzmanlar paneli yapılması için Sekreterya’yı görevlendirmiştir.

6- Komite, “Pamuk- Küresel Gelişmeler ve Gelecek” konulu bir teknik seminer düzenlemiştir. Bu seminerde; çevrenin koruma ve sürdürülebilirlik kavramlarını da içine alan üretim sistemleri tartışılmıştır. Seminerde ayrıca, pamuğa yabancı madde karışmasının önlenmesi ve lif kalitesinin yükseltilmesi için yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir. Araştırmalar göstermiştir ki; gen transferi yapılarak tohum kurtlarına dayanıklı hale gelen pamuk çeşitlerinin kullanılmasıyla, zirai ilaç maliyeti azaltılmakta ve aynı zamanda lif kalitesi artmaktadır. Komite, 2001 yılında yapılacak olan teknik seminerin konusunu “Entegre Ürün Yönetimi” olarak belirlemiştir.

7- Komite, araştırmacılar arasındaki haberleşmenin kolaylaştırılması için bölgesel haber ağları kurulmasının faydasını vurgulamıştır. Güney Afrika’nın; 2003 yılında yapılacak olan “Dünya Pamuk Araştırma Konferansı-3” ün Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde yapılması ile ilgili teklifi kabul edilmiştir.

8- Komite, ürün zenginleştirilmesi ve pamuk endüstrisine faydaları konularındaki projeleri maddi olarak desteklediği için, “ Ürünler Genel Fonu” yöneticilerine olan minnettarlığını ifade etmiştir. Bu Fon’un kurulduğu 1991 yılından beri toplam 8 adet pamuk projesine yaklaşık 20 milyon dolarlık hibe ve kredi verdiği ifade edilmiştir.

9- Komite, “Özel Sektör Danışma Paneli” sonucunda pek çok konunun derinlemesine tartışılarak ve analiz edilerek ortaya çıkarılan ve belli tavsiyeleri içeren bir raporu kabul etmiştir. Komite, Panelde alınmış olan tavsiye niteliğindeki kararların dikkate değer olduğunu, ve bu kararların ilerideki çalışmalarda kullanılacağını, ve yapılmış olan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir. Bu Panelde tespit edilen tavsiyelerin dikkate alınması için, hazırlanan Rapor en kısa zamanda ilgililere gönderilecektir.

10- 16-21 Eylül 2001 tarihlerinde yapılacak olan “60. Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi Toplantısın” Victoria Falls – Zimbabwe’de yapılması yönündeki bu ülkenin daveti kabul edilmiştir. 60. Genel Kurul Toplantısının konusunun; pamuğun gelişmekte olan ülkelerin özellikle Afrika’daki pamuk üreticisi ülkelerinin ekonomilerine yapmış olduğu katkıyı vurgulamak için “Pamuk- Bir Afrika Rönesans’ı” olması kararlaştırılmıştır. Komite 61. Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi toplantısının Mısır’da ve 62. Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi toplantısının Polonya’da yapılması yönündeki bu ülkelerden gelen teklifleri kabul etmiştir.


BU HABERLE İLGİLİ DİĞER GELİŞMELER

Haber listemize üye olup tarım sektöründeki haberlere, geliştirici herkese açık tartışma platfomlarına katılabilirsiniz.
.
Mail adresinizi sol aşağıya yazın ve "Listeye Gir" butonuna tıklayın.
Karşınıza gelecek sayfadaki formu eksiksiz doldurun.

Powered by ListBot

SEKTÖREL

>> Arama Çalışması Toplantı Sonuçları

>> Pamuk Uluslararası İstişare
>> Komitesi Pamukta Önemli Kararlar
>> Aldı

>>
Bütün Dünya Kullanıyor "Don
>> Pervaneleri"

>> Hazera Toros'tan Tarla Günleri

>> Meme Dezenfektanları ve Mastitis

>>
Sığırda boynuz köreltme
ANA SAYFAYA DÖN


 


 


 
 
Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır. Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.