GÜNDEM

 
Komisyonlar İş Başında

6-8 Ekim 2004 tarihleri arasında II. Tarım Şurası
Çalışma Komisyonları' nın ikinci toplantısı yapıldı.

Toplantının Amacı:
Bilindiği üzere, II.Tarım Şurasında ve karara bağlanacak konuların alt yapısını oluşturmak üzere, onbir ana başlık altında belirlenen komisyon konularını ihtiva eden “Çalışma Belgesinin” hazırlanması çalışmaları sürdürülmektedir.
Söz konusu Çalışma Belgesinin hazırlanmasına yönelik Çalışma Komisyonlarının ilk toplantısı 29/06/2004 tarihinde yapılmıştır. Geçen süre içerisinde söz konusu komisyonlar, çalışmalarını ilk toplantıda belirtildiği üzere üç ay içerisinde raporların tamamlanmasına yönelik sürdürmüşlerdir.
Bu defa, Çalışma Komisyonlarının “Çalışma Belgesine” yönelik hazırladıkları raporları son bir kez gözden geçirmek, dublikasyonları önlemek ve komisyonlar arasında birliktelik oluşturularak Çalışma Belgesine son şeklinin verilmesi amacıyla 6-7-8 Ekim 2004 tarihinde üç gün süreyle Hotel İçkale'de yapılmıştır.
Anılan toplantıda komisyon üyelerine Şura Genel sekreterliği olarak raporların birlikteliği açısında şekil ve içerik yönünden bilgilendirme yapılmıştır. Komisyonlar bundan sonraki aşamada kendi aralarında toplanarak üç gün boyunca çalışmalarını sürdürmüş ve son gün Çalışma Komisyonları yapılan çalışmalarla ilgili sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.
Çalışma Belgelerinin teslimi, raporların son şeklinin verilmesi ve tüm komisyon başkanlarının görüşleri alınarak çalışmaların sonlandırılması amacıyla 20 Ekim 2004 tarihinde tekrar bir toplantı kararı alınmıştır.
KOMİSYONLAR RAPORLARINI AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE HAZIRLAMALARI ÖNEMLİDİR.
Raporlar bütün komisyonlardan gelecek olan raporlarla uyumlu olması ve baskıya hazırlama aşamasının daha süratli yapılabilmesi için aşağıda verilen YAZI FORMATINA uygun olarak hazırlanması önemlidir.
Kağıt boyutu: A4 boyutunda (21 cm x 29.7 cm) olmalıdır. Yazımda, her sayfanın sol kenarından 3 cm, alt, üst ve sağ kenarlarda ise 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılan metin bu çerçevenin dışına kesinlikle çıkmamalı ve kağıttan ekonomi sağlamak amacı ile tüm satırların sağ kenarları metin alanı sağ kenarına ulaşacak biçimde bloklanmalıdır. (justified)
Raporlardaki tüm metinler için yazı karakteri Arial, karakter büyüklüğü 12 punto ve satır aralık 1 enter boşluğu kadar olmalıdır. Satır başlarının hepsi aynı hizada olmalıdır.

Raporda birinci, ikinci ve üçüncü derece bölüm yada alt bölüm başlıkları koyu (bold) olarak yazılmalıdır. (Başlık yazımından sonra iki nokta üst üste işareti kullanılmamalıdır.) Birinci derece bölüm başlıkları; BÜYÜK HARF ile yazılmalı (Örn. 1. GİRİŞ), ikinci derece alt bölüm başlıklarında ise; her sözcüğün ilk harfi büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır (Örn. 1.2. Önceki Çalışmalar). Üçüncü derece başlıklarda ise yalnızca ilk sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalıdır.
Kaynaklar dizini: Rapor içinde değinilen her kaynağa, raporun KAYNAKLAR DİZİNİ bölümünde mutlaka yer verilmelidir. Benzer şekilde kaynaklar dizininde yer alan kaynaklara da metin içinde değinilmiş olması gerekir. Değinilen belgelerin sıralanmasında yazar soyadına göre alfabetik sıralama kullanılır. Kaynak olarak alınan bir belgenin yazımının bir satırdan daha uzun olması halinde, ikinci satır (ve varsa takip eden diğer satırlar) ilk satırın başlangıç noktasının 1.5 cm ilerisinden başlamalıdır. Kaynak yazımında 1 satır aralığı boşluk kullanılmalı, ardışık iki kaynak arasında 1 enter aralığı boşluk olmalıdır. Kaynaklar bölümünün karakter büyüklüğü 9 punto olmalıdır.
Resimler, şekiller, çizelgeler rapor metni içinde mümkün olduğu ölçüde ilk değinildikleri sayfada yada hemen bir sonraki sayfada yer almalıdır. Çizelge veya Şekil ile kendisinden önce gelen metin (yada Çizelge veya Şekil) arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Çizelge başlığı Çizelge'nin üst bölümünde, Şekil başlığı Şekil'in alt bölümünde yer almalıdır. Çizelge başlığı ile Çizelge arasında 1 satır (enter) aralığı, Şekil ile Şekil başlığı arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Çizelge, şekil ve resmin başlığı 9 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.
ÇALIŞMA BELGESİNİN TESLİMİ
Her Komisyonu Hazırlayacağı Çalışma Belgesi İçin;
-Her Çalışma Komisyonu için Kapak,
-Komisyonda görev alan uzman listesi ve görev dağılımı,
- Her Çalışma Komisyonu için İçindekiler,
- Çalışma Komisyonu Raporu,
- Her Çalışma Komisyonu için Kaynaklar dizini, şeklinde hazırlayacaklardır.

Komisyonlar raporlarını en fazla 60 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlamaları gerek-mektedir.
Her “Çalışma Komisyonu” çalışmalarını yaparak Raporlarını en geç 22.10.2004 tarihinde Basım işlemlerinin yapılaması amacıyla Şura Genel Sekreterliğine vermeleri gerekmektedir. (acilen Elektronik ortamda ve imzalı şekilde verilecektir.)
Hazırlanan raporların basım ve dağıtım işleri 29-30 Kasım-01 Aralık tarihinde Şura'ya katılacak şura üyelerine yetiştirilmesi gerekmektedir.
KOMİSYON RAPORUNUN İÇERİĞİ
II. Tarım Şurası Amaç ve Beklentileri
Hazırlanacak rapor
-Ülkemiz tarımına yeniden ivme kazandırma ve vizyon oluşturma iddiasında olmalıdır.
- Tarım kesimine yönelik hizmetlerde çözüm yollarının bulunma iddiasında olmalıdır.
- Tarım paydaşları arasında mutabakat sağlanarak kısa-orta-uzun vadede stratejilerin belirlenmesi üzerinde durmalıdır.
- Uluslar arası antlaşmalar ve getirilen yükümlülükler, AB'ye üyelik sürecinde tarımsal alanda yapılması gerekenler dikkate alınmalıdır.
- Uluslar arası ticarette tarımsal üretim stratejilerindeki değişim(gıda güvenliği, iyi tarım uygulamaları, organik tarım vb. dikkate alınmalıdır.
-Tarım ve çevre ilişkilerini düzenlemek iddiasında olmalıdır.
- Tarımda yeniden yapılanma ve kamu personel kanunu çıkarılma hazırlıkları dikkate alınmalıdır.

Komisyon çalışmalarından öncelikle;
- Çalışma konuları ile ilgili yapılmış önceki çalışmaları derlemeleri,
- Mevcut durumu ve/veya uygulamaları ortaya koymaları,
- Şu andaki uygulamaların aksayan yönlerini nedenleri ile birlikte ortaya koyarak, yapılması gereken çalışmaları,
- Alınması gereken tedbirleri ve yasal düzenlemelerin neler olabileceği hususunda somut önerileri bir bütün halinde kamuoyunun yararına nihai bir rapor halinde sunmaları beklenmektedir.
- Bu çerçevede, ŞURANIN ANA FİKRİ “UYGULAMAYA GEÇMEK ÜZERE OLUŞTURULACAK ÖNERİLERİ VE KURALLARI BELİRLEMEK” olmaktadır. Komisyonların bu ana fikir doğrultusunda raporlarını oluşturmaları beklenen faydayı sağlayacaktır.
Kısaca;
Komisyon Üyeleri Raporlarını Oluştururken;
1- MEVCUT DURUM
Türkiye'de Mevcut Durum(potansiyel, sorunlar)

Ayrıca;
- Güçlü Yönler,
- Zayıf Yönler,
- Fırsatlar,
- Tehditlerin ortaya konulması sonuç ve öngörüler sağlam zeminde oturtulmasına yardımcı olacaktır.
Dünya'da Mevcut Durum, (Mukayese için olup; her komisyon için gerekmeyebilir)
2- SONUÇ VE ÖNGÖRÜLER
- Hedefler,
- Ulusal Strateji, Politikalar ve Plan zinciri Öneriler (Önerilerin genel ifadelerden ziyade, somut olmasına özen gösterilmelidir.)
gibi konuları ortaya koyarak raporlarını hazırlamaları önemlidir.
Her komisyon için bu öneriler belki uymayabilir. Ancak raporlardan beklenen ortaya sorunları çözücü somut önerilerin ortaya çıkması ve ileriye dönük politikaların oluşturulması ana hedeftir.
Mükerrerliği önlemek amacıyla I.Tarım Şurasında alınan öncelikli kararların ve uygulama sonuçlarının tekrar gözden geçirilmesi önemlidir.
Kısaca II. Tarım şurası; yeniden yapılanma, ülkemiz tarımına yeniden bir ivme kazandırma ve vizyon oluşturulmasında bir şans olarak değerlendiriyoruz.
II TARIM ŞURASI KOMİSYON KONULARI

I. KOMİSYON:
DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
1- Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması Alt Komisyonu,
2- Gen Kaynaklarını Koruma ve Geliştirme Alt Komisyonu
3- Bitki Örtüsünü Koruma ve Geliştirme Alt Komisyonu

II.KOMİSYON:
TARIMSAL YAPIDA DEĞİŞME VE GELİŞMELER
1- Mevcut Yapısal-Kurumsal Durum Alt Komisyonu
2- İzlenen Yapısal Politikalar Alt Komisyonu
3- Yeniden Yapılanma Arayışları Alt Komisyonu
4- İzlenmesi Gereken Stratejiler Alt Komisyonu

III.KOMİSYON:
BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ, BİTKİ KORUMA VE ÇEVRE SAĞLIĞI
1.111- Yetiştirme Teknikleri Alt Komisyonu
2.2- 2- Bitki Sağlığı ve Uygulamaları Alt Komisyonu
3.3- Ar-Ge Çalışmaları ve Stratejileri Alt Komisyonu
4 4- Tarım ve Çevre Alt Komisyonu

IV.KOMİSYON:
HAYVAN, SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI

V.KOMİSYON:
GIDA GÜVENLİĞİ

1- Gıda İsletmelerine Yeterli Ve Güvenilir Hammadde Temini Alt Komisyonu
2- Gıdaların Kontrolü Ve Denetimi Alt Komisyonu
3- Tüketicinin Bilinçlendirilmesi Alt Komisyonu

VI.KOMİSYON
ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI
1- Pazarlama Sistemleri ve Stok Yönetimi Alt Komisyonu
2- Pazarlama Hizmetlerine Yönelik Düzenlemeler ve Yerel Ürünlerde Markalaşma Alt Komisyonu,
3- İhracatın Desteklenmesi, Uluslar Arası Pazar Politikaları ve Stratejileri İle Pazarlama ve Dış Ticarette Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözümleri Alt Komisyonu
4- Bitkisel Üretimde Değişme ve Gelişmeler Alt Komisyonu

5- Hayvansal Üretimde Değişme ve Gelişmeler Alt Komisyonu
6- Su Ürünleri Üretiminde Değişme ve Gelişmeler Alt Komisyonu
VII.KOMİSYON:
TARIMSAL GİRDİ VE DESTEKLEMELER
1- Tarımsal Girdiler Alt Komisyonu
2- Tarımsal Desteklemeler Alt Komisyonu
3- Tarımsal Belirsizlikler ve Tarım Sigortaları alt komisyonu

VIII. KOMİSYON:
KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI
1. Kırsal Kalkınma Ulusal Strateji Belirleme Gereksinimi
2. Kırsal Kalkınma : Kavramsal Temeller
3. Türkiye'de Kırsal Alana İlişkin Genel Durum Analizi
4. Kırsal Kalkınma Stratejileri-Yaklaşımlar
5. Kırsal Kalkınmada Kadın, İstihdam, Eğitim, Örgütlenme, İnsan Kaynakları, Doğal Kaynak Kullanımı Ve Yönetimi Yaklaşımları
6. Türkiye'de Kırsal Kalkınma Politikaları, Uygulamalar-Projeler, Kamu-Kamu Dışı Çalışmalar
7. Kırsal Kalkınmada Uluslar Arası Yönelimler Ve Türkiye
8. Türkiye'nin Kırsal Kalkınma Öncelikleri, Politikaları, Stratejileri Ve Uygulamalarına Yönelik Swot Analizi

IX.KOMİSYON:
TARIMSAL ÖĞRETİM-EĞİTİM-YAYIM VE AR-GE
1- Eğitim ve Öğretim Alt Komisyonu
2- Yayım Alt Komisyonu
3- Araştırma Alt Komisyonu,
4- Tarımsal Bilgi Sistemleri ve Bilgi Yönetimi Alt Komisyonu

X. KOMİSYON:
TARIMSAL ÖRGÜTLER VE ÖRGÜTLENME
1- Tarımsal Örgütlenmedeki Sorunlar.
2- Bu Örgütlenmedeki Amaçlar Ne Olmalıdır.
3- Bu Amaçlara Ulaşmada Hangi Fonksiyonlar Nasıl Yerine Getirilmelidir.
4- Türkiye Ye Uygun Yeni Örgüt Modeli Nasıl Olmalıdır.

XI.KOMİSYON:
ULUSLARARASI TARIMSAL İLİŞKİLER VE AB' YE UYUM
1- Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) İle İlişkiler Alt Komisyonu
2- Dünya Bankası ve Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Alt Komisyonu
3- AB' ye Uyum Çalışmaları Alt Komisyonu
4- AB' ye Tam Üyeliğin Türkiye Tarımına ve Dış Ticaretine Etkileri Alt Komisyonu

 

Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

GÜNDEM

>> En büyük gerilim tarımda

>> CLAM Antakya'da toplandı

>> Komisyonlar iş başında

>> Dünya tarımında iyimser rüzgarlar

>> Tarım ticaretinin liberalizasyonu kimin işine yarıyor

>> Gübre hammadde fiyatları yüzde 60 oranında arttı


 

ANA SAYFAYA DÖN
 


Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.