SEKTÖREL

Zir. Müh. Zooteknist Kadir VARİLCİ
İlçe Tarım Md. Ünye - Ordu

Grup Tarımı İşletme Modeli ile Süt ve Besi Sığırcılığı Üretim Projesi

Ülkemizde tarımsal planlama 1963 yılında planlı dönemin başlaması ile birlikte ulusal düzeydeki tarımsal planlama beş yıllık kalkınma planları içinde yer almaya başlamıştır.

Ülkemizde tarımla ilgili birçok kurum ve kuruluş bulunmakta, birbirinden bağımsız tarıma destek ve yön vermektedir. Gelişmiş ülkelerden Amerika Birleşik Devletlerinde 5 yılda bir çıkarılan Tarım Kanunu çerçevesinde tarıma yönelik politika ve destekleri belirlemekte, yine Avrupa Birliği Tarım Politikasını "Avrupa Tarımsal Yönverme ve Garanti Fonu (FEOGA) " aracılığı ile yürütmektedir. Ülkemizde tarım ile ilgili Kırsal kalkınma Projeleri, Bölgesel Gelişme Projeleri, Köy-Kentler, Tarım Kentleri, Örnek Köyler(Pilot Köy Yöntemi), Çok Yönlü Kırsal Alan Planlaması, Toplum Kalkınması, Merkez Köyler ve Köye Dönüş projeleri uygulanmış veya uygulaması devam eden projelerdir.

Son yıllarda ise dünyada değişen serbest ticaret kavramları, ülkemizin yaşadığı sosyal ve ekono-mik şartlar, bulunduğumuz coğrafi yapı netice-sinde tarım politikalarımızı Dünya Ticaret Örgü-tü (DTÖ) ile yapılan Tarım Anlaşması, Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan 1/95 sayılı Ortaklık Konsey Kararı ile girilen Gümrük Birliği Anlaş-ması ve IMF ile imzalanan Stand-By Anlaşması sonucunda yeniden gözden geçirilerek tarım sektöründeki devlet müdahalelerinin azaltılması ve destekleme sisteminde buna yönelik değişiklikler yapılması gündeme gelmiştir.

Ülkemiz nüfusu her yıl belirli bir düzeyde artmakta ancak bu artış ivmesine göre tarımsal üretim miktar istenilen düzeyde artmamaktadır.
1999 yılı itibari ile Türkiye'de tarım sektörünün GSYİH içindeki payı %15 olmasına karşın tarımsal istihdam içindeki payı % 45,1'dir.

2001 Genel Tarım sayımına göre ülkemizdeki tarım işletmelerinin % 96,4 'ü bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yaparken sadece hayvancılık yapan işletmelerin toplam işletme-lere oranı % 3,6 'dır. 1991 yılı DİE verilerine ortalama işletme büyüklüğü 5,39 ha., mevcut büyükbaş hayvancılık yapan işletmelerden % 71,9 'unda hayvan varlığı 5 başın altındadır. 2001 Genel Tarım Sayımı sonuçlarına göre Karadeniz bölgesi olarak toplam hane halkı içinde tarımsal faaliyette bulunan hanehalkı oranı %77,65'dir. İldeki tarımsal işletmelerin %79'u bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapmakta, %21'i ise sadece bitkisel üretim faaliyetinde bulunmaktadır. 2000 yılı verilerine göre iktisaden faal nüfusun %75,32'si tarım, orman ve balıkçılıkta faaliyet göstermektedir. Tarım işletmeleri içinde büyüklük bakımından en büyük grubu %46 ile 20-49 da. Arazi varlığına sahip işletmeler ile %22 orana sahip 10-19 da. Arazi genişliğine sahip işletmeler oluştur-maktadır.

2001 yılı verilerine göre ilde toplam 9 adet süt ürünleri imalathanesi mevcut olup 2001 yılında %4.14'lük kapasite ile çalıştıklarını göster-mektedir. Bunun nedenlerinden bazıları tarım işletmelerinde yeterli miktarda süt üretileme-mekte, üretilen süt süt işleme tesislerine pazarlanamamakta, üretilen sütler fiyat düşük olduğu için tarım işletmeleri tarafından değerlendirilmekte, fiyat süt üreticileri tarafın-dan yeterli bulunmadığı için süt üretimi arttırıl-masına gidilmemekte veya işletmeler gerek hayvan sayısı olarak gerekse süt verimi yük-sek hayvanlarla çalışma yönüne gitmemek olabilmektedir.

Türkiye'de büyükbaş hayvancılığın gelişmesi-nin önündeki en önemli engellerden bir işletme ölçeklerinin küçük olmasıdır. Küçük işletmeler üretim maliyetlerini düşürmede ve hayvansal ürünleri pazarlamada büyük işletmeler kadar başarılı olamamaktadır.

Projenin amacı:
Projenin amacı kırsal alandaki nüfusun gelir düzeyini yükselterek toplumda sosyal dengeyi sağlamak ve rekabet gücünü arttırmak, eğitimi ve katılımcı örgütlenmeyi yaygınlaştırarak kırsal alanda insan kaynağını geliştirmek, çevreyi ve kırsal mirası korumak amacıyla işletme ölçeği küçük, rekabet özelliği olmayan, verimli kaynakları yeterince kullanamayan işletmeleri bir araya getirerek ve Kırsal Kalkınma ile tarımsal kalkınmanın bir bütün olarak ele alınması, sonraki yıllarda AB'nin Ortak Tarım ve ve Kırsal Kalkınma politikasına uyumunun sağlanması amacıyla üretim araçlarının bir araya getirilerek Grup Tarımı İşletme Modeli ile süt ve besi sığırcılığı konularında ihtisas işletmeleri kurulması amaçlanmaktadır.

Grup Tarımı yöntemi belirli sayıdaki küçük işletmenin büyük işletmenin avantajlarına sahip olabilmek için birlikte üretim yapmalarını ifade etmektedir.

İlimizde grup tarımı, amaçlanan süt ve besi sığırcılığı için gerekli tarımsal mal varlıklarının belirli bir noktada birleştirilerek çok ve verimsiz işletme yerine az sayıda işletme, optimum bir işletme büyüklüğü, rekabet ve pazar gücü olan işletmeleri yaratmak en önemli amaç olacaktır.
İlimizde tarımsal işletmelerin küçük ve tarımsal üretimin ağırlıklı olması, nüfus yoğunluğunun kırsal kesimde az olması ve özellikle yerleşim konutlarının yerleşim merkezlerinde çok dağınık bir şekilde yerleşmiş olması yapılan hizmetlerin ve faaliyetlerin kısıtlı yapılmasına neden olmaktadır.

İşletmelerde üretilen yem üretimi çeşidi oldukça azdır. Yemlerin büyük kısmı satın alınmaktadır. Tarım arazilerinin dağınık ve küçük olması tarımsal faaliyetlerde mekanizasyon olmaması, tohumluklardan yerli çeşitlerin kullanımının yaygın olarak kullanılması birim üretimin az olmasına ve maliyetin yüksek olmasına neden olmaktadır. İşletmelerin sahip olduğu parsellerin sayılarının fazla ve alanlarının az olması kullanım etkinliğini azaltmaktadır.

İşletmelerdeki hayvan varlığının farklı genotipte yapıya sahip olduğu, işletmelerde bulunan damızlık sığırlar verimlerine ve fizyolojik durumlarına göre beslenemediklerinden veya yetersiz beslendikleri ve bu hayvanlar işletmede varolan yem maddeleri ve içerikleri aynı yemler ile beslenmektedirler.

İşletmelerde üretilen sütler, işletmelerin rekabet ve pazarlama gücü olmadığından süt işleme tesisleri tarafından birim fiyat alıcı tarafından belirlenmekte, dağınık işletmelerin ürettikleri sütlerin alıcı firmalar için cazibesi olmamaktadır. Grup tarımında hedef kitle 30-40 yaş arasındaki çiftçi gurubu olacaktır. Grup tarımında kuvvetlerin birleşmesi ve araçların ortak kullanımını öngörerek israfı önleyen bu sistemle gerçekten oldukça büyük bir etkinlik sağlanabilecektir.

Proje ölçeği (kapasite) :
Proje ölçeği büyük oranda grup tarımına katılan çiftçiler ve bu çiftçilerin sahip oldukları tarımsal malvarlıklarına bağlı olacaktır.

Çiftçilerin ortaklık durumu :
Çiftçilerin ortaklık durumlarının hukuki bir zemin üzerine oturtulmasında sonraki yıllarda olabilecek sorunların çözümünde yararlı olacaktır. Basit bir ortaklık olabileceği gibi farklı ortaklık şekilleri de olabilir. Bunun için tarla değeri, sığırların Değeri, barınak değeri, yem değeri, bağ-bahçelerden elde edilen kuru ot veya yeşil ot değerleri tespit edilecektir. Her bir çiftçinin tarımsal malvarlıklarının parasal değerinin toplam değere bölünmesi ile ortaya çıkan yüzde değer çiftçinin ortaklık oranı olacaktır.

Projenin uygulama aşamaları :

Kuruluş Yeri Seçimi:
Projenin kuruluş yeri özellikle süt sığırlarının barınacağı ahır grup ortaklarından yol üzerinde ve merkezi olan gelişmeye müsait kapasitesi uygun olan ahırın kullanılmasına özen gösteril-melidir. Çünkü üretilen sütün en kısa zamanda alıcı tarafından alınması her zaman cazip ola-caktır. Barınak bölgesinin işletmenin büyümesi açısından geniş olması durumunda ileri yıllarda yarı açık ve açık sistemlerin uygulanmasını, bu-zağıların buzağı kulübelerinde yetiştirilmesini kolaylaştıracaktır.

Bakım-Besleme :
Farklı verimlerde, farklı yaşlarda hayvanlar grup olarak ve verimlerine göre beslenecekle-rinden günlük canlı ağırlık artışı ve süt üretimin-de en az % 15-20 oranında artış olabilecektir. İyi tarım teknikleri uygulayarak hem birim alandan yüksek verim hem de toprak ve çevre şartları dikkate alınarak bitkisel üretim yapılacaktır. Münavebeli tarım yapılarak toprağın aşırı kulla-nımı engellenmiş olacaktır. Aynı bölgede bulu-nan ekiliş alanları aynı anda ve aynı tohumluk kullanılacağı için ekilişlerde homojen bir yapı oluşturulacak, aynı anda ekim, hasat ve silaj yapımında birim alanda verimde artış maliyet-lerde azalma meydana gelecektir. Ucuz yemle-rin tedariki daha kolay ve ucuz olacaktır.

Çayır-Mera ve bağ ve bahçelerden Yararlanma:
otlatma alanlarının ot verimleri tespit edilerek oluşturulan parsellerde Hohenheim otlatma sistemi uygulanacaktır. Parsellerde otlatma sırası ÇS-AS ve KD olarak uygulanacaktır.

Hayvan Barınakları :
İlk etapta mevcut ahırlar kullanılacağı için ve mevcut ahırlar kapalı sistemde olduğu için hayvanlar kapalı bir ortamda barındırılacaktır. Ancak kapalı ahırların güney veya doğu yönüne sundurma yapılırsa hayvanlar yarı açık bir sistemde yetiştirileceklerdir. Sistemde sağılan inekler, gebe inekler ve 12 aylıktan büyük dişiler ile beraber buzağılar bir barınakta , 6-12 aylık dişi ve erkekler ayrı barınak veya bölmede, 12 aylıktan büyük erkekler besiye alınacağı için ayrı bir barınakta yetiştirilecektir.

Yönetim :
Hayvanlar bir arada bulunduklarından yönetimleri de daha kolay olacaktır. Doğum, buzağı bakımı, servis periyodu süresi, kızgınlık kontrolü, gebe hayvanların bakımı, kuruya ayırma, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, klinik hasatlıklar, paraziter hastalıklarla ilgili olaylar daha kolay takip edilebilecek ve gerekli önlemler en kısa zamanda alınabilecektir.

Islah Çalışmaları:
Başlangıçta değişik ırk ve melezleri ile başlayan grup tarımı ileriki yıllarda hayvanlara ait kayıtlar tutularak, planlı bir ıslah çalışması ile saf ve damızlık değerleri yüksek olan işletme özelliği kazanacaktır. Eldeki mevcut değişik genotipteki hayvanların ıslah edilmesi sonucu işletmede saf ırk özelliği taşıyan damızlıklar elde edilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Hizmet Alma :
Grup tarımında İşletme ölçeği büyüyeceği için hizmet alımında öncelik ve hızlılık kazanacaktır. İşletme tarımsal malvarlığı artacağından değişik projelerden daha fazla yararlanma imkanları ortaya çıkacaktır.

Üretilen Ürünlerin Pazarlanması:
İşletmede üretilecek ürünlerin en başında süt gelecektir. Grup tarımı ile oluşturulan işletmenin pazar gücü ve rekabet özelliğinden dolayı sütünü piyasa fiyatının %10-20 daha fazlasına satma imkanı doğacaktır.

Görev Paylaşımı:
Görev paylaşımı öncelikle grup çiftçilerinin istekleri, arzuları, bilgi, beceri ve yeteneklerine göre olacaktır. Öncelikle bu yöntem uygulanırsa çiftçiler benimsedikleri konuda çalışacaklarından başarı oranı artacak ve çiftçi mutluluğu ve memnuniyeti en üst düzeye çıkacaktır. İstekle görev paylaşımı olmaz ise çiftçi yeteneklerine göre görev paylaşımı yapılacaktır.

Artan İşgücü ve Atıl Kalacak Tarımsal Malvarlıklarına ve Talebe Uygun Ürün

Üretimi:
Artan işgücü ve tarımsal mal varlıklar pazar fiyatları, arz talep ilişkisi, imkanlar göz önüne alınarak üretimde kullanılacaktır. Mantar yetiştiriciliği, organik tarım, kivi üretimi ve tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi, paketleme ve pazarlama konularında projeler geliştiri-lecektir.

Toplantı:
Projenin uygulanmaya başlaması ile birlikte gruptaki tüm çiftçilerin katılımının sağlanması suretiyle yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunulacak, çıkan veya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözümler üretile-cektir.

Sonuç:
Grup tarımının uygulanması ile elde edilecek avantajlar ;
Küçük ve çok işletme yerine daha az sayıda optimum işletme büyüklüğü sağlamış işletmeler, pazar gücü ve rekabet şansı olmayan işletmeler yerine pazar gücü ve rekabet gücü olan işletmeler, az sermaye miktarı ile daha fazla iş yapabilme imkanı, tarımda mekanizasyon imkanı, ynı ürün ekilecek tarlalarda homojen bir yapı, üretilen hayvansal ürün miktarı fazla ve gıda güvenliği yüksek gıda, planlı ıslah yöntemleri, bakım, besleme, hayvan refahı, salgın hastalıklarla mücadele işlemleri daha az maliyetlerle yapılması, kaliteli ve ucuz besin maddelerinin kullanımı, uygun rasyonlarla beslenme, birim alandan az maliyetle daha fazla ürün alabilme, girdi alımında seçme ve pazarlık gücü, projelerden, primlerden ve desteklemelerden en üst düzeyde yararlanma imkanı, tarımda istihdam edilen çiftçi sayısında ileri yıllarda azalma, istihdam fazlasının tarım dışında geliştirilen projelerde istihdam imkanı, kamu hizmetlerinde öncelikli bir işletme, damızlık materyal alımında tercih edilir bir işletme, organik tarım yapma imkanı, biogaz tesisi kurularak işletmenin enerji ihtiyacının işletmeden karşılanması imkanı, üretilen ürünlerin üretilmesi, işlenmesi, değerlendi-rilmesi ve marka yaratılması ile pazarlama aşamasında avantajlı bir konum, İyi Tarım Teknikleri uygulayarak üretilen ürünlerde avantajlı konum, yarı açık ve buzağıların kulübelerde yetiştirilmesi gibi maliyeti az olan barınak sistemleri uygulanabilmesi imkanları olacaktır.

Dezavantajlar:
Başlangıçta kullanılan girdiler ve materyaller çok farklı olacağı için sorunlarında doğal olarak çok olabilir. Gruba katılan çiftçilerin olumsuz şartlarda birlik, inanç, üretim yöntemi ve grup çalışmasının faydalı olmayacağı düşüncesi hasıl olabilir. Tarımla ilgili kuruluşların desteği şu anda genel olarak çiftçi düzeyindedir.

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

SEKTÖREL

>> Türkiye'de ve dünyada tarımsal biyoteknolojisi

>> İnternet ve tarım

>> Yerfıstığının gübrelenmesi ve tarımsal jips'in yerfıstığı tarımındaki önemi

>> Grup tarımı işletme modeli ile süt ve besi sığırcılığı üretim projesi

  ANA SAYFAYA DÖN
 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.