SEKTÖREL

Prof. Dr. Aydın GÜNEŞ

Prof. Dr. Mehmet ALPASLAN

Prof. Dr. Ali İNAL

Yerfıstığının Gübrelenmesi ve Tarımsal Jips'in Yerfıstığı Tarımındaki Önemi

Baklagil bitkisi olan yerfıstığı bitkisinin tohumları; içerdiği yağ (% 46), protein (% 25), karbonhidrat (%16), ve mineral maddeler (% 5) ile insanlar ve hayvanlar için değerli bir besin kaynağıdır. Yerfıstığı zengin B vitamini kaynağı olup, A, C, D ve E vitaminlerini de bünyesinde bulundurmaktadır.

Yerfıstığı diğer baklagillerde olduğu gibi, havanın serbest azotunu toprağa bağlar (4.5-15 kg/da) ve kendisinden sonra ekilecek bitkiye azot ve organik maddece zengin bir toprak bırakır. Ülkemizde yaklaşık 300 000 da' lık bir alanda tarımı yapılan yerfıstığı bitkisi önemli bir gelir kaynağıdır. Yerfıstığı bitkisinin dengeli bir şekilde gübrelenmesi ile ürün ve kalitede artışlar sağlanarak bu bitkiden elde edilen gelir de artacaktır. Diğer bitkilerle kıyaslandığında yerfıstığı bitkisinin özellikle kalsiyum ve kükürt ihtiyacının çok yüksek olduğu bilinmektedir.
Bu makalede yerfıstığının gübrelenmesi, gübreleme programında Tarımsal Jips' in yeri ve önemi vurgulanmıştır.

Yerfıstığı Bitkisinin Toprak İsteği
Yerfıstığı kil içeriği düşük, kumlu, havalanması ve drenajı iyi olan hafif bünyeli toprakları sever. Yerfıstığı yetiştirilen topraklar için ideal pH 5.5-6.5' dır. Bununla birlikte 5.0-7.8 gibi pH' larda yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprakta organik madde seviyesinin % 2 civarında olması idealdir. Kireç içeriği yüksek ve pH' sı 7.8' in üzerinde olan topraklarda özellikle fosfor, demir, çinko ve mangan noksanlıkları görülür. Yerfıstığında çiçek döllendikten sonra yumurtalık uzayarak iğneler oluşur. Bu iğneler toprak içerisine girerek gelişmeye başlar ve yerfıstığı meyvesi oluşur. Bu nedenle, yerfıstığı yetiştirilecek toprağın killi ve sıkışmış yapıda olmaması çok önemlidir.
Yerfıstığı bitkisi (tüm bitki olarak) ile ortalama 600 kg ürün alındığında 1 dekar alandan 25 kg N, 4.0 kg P2O5, 12 kg K2O, 4.0 kg MgO, 25 kg CaO ve 6.0 kg S kaldırılmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi bitki azot ihtiyacının büyük bir bölümünü atmosferden fiksasyon ile sağladığına göre özellikle ve öncelikle bitkinin diğer besin maddelerine göre kalsiyum ve kükürt ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle yerfıstığının gübrelenmesinde daha sonra da önemi açıklanacağı üzere Ca ve S' lü gübrelemenin önemi çok büyüktür.
Yerfıstığı Bitkisinin Azot Beslenmesi
Daha öncede açıklandığı gibi bir baklagil bitkisi olan yerfıstığının atmosferden azot bağlama yeteneği nedeniyle uygun rhizobium bakterilerinin toprakta var olması halinde azotlu gübrelemeye çok fazla ihtiyaç duyulmaz. Ekimden önce toprağa eğer 2-2.5 ton/da iyi ayrışmış hayvan gübresi kullanılırsa herhangi bir azotlu gübre kullanmaya gerek yoktur. Hayvan gübresi kullanılmaz ise bitkiler çıktıktan sonra üst gübreleme olarak dekara 1.5-3 kg saf azot verecek şekilde azotlu gübre uygulanabilir. Önemli yerfıstığı üreticileri olan Senegal, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde 1.5-3 kg/da seviyesinde azotlu gübre kullanılmaktadır. Azotlu gübre formunun tercihi de kullanılacak miktar kadar önemlidir. Topraklar kireçli ise kesinlikle kireçli amonyum nitrat (%26 KAN) gübresi kullanılmamalıdır. Uygun azot formu % 33 lük amonyumnitrat, % 46' lık Üre veya % 21' lik Amonyum sülfat gübresidir. Killi, kireçli, tuzlu ve şıkışmış, kalsiyum ve kükürt eksikliği görülen topraklarda ise uygun azot formu % 9' luk Nutrijips üstten uygulanmalıdır. Nutrijips için önerilen doz 25-50 kg/da dır. Nutrijips' in bileşiminde bulunan azot, kalsiyum, kükürt ve çinko ile bitkide önemli verim artışları sağlamak mümkündür.
Yerfıstığı yapraklarının kritik azot seviyesi çiçeklenme döneminde % 3-4.5' dir. Bitki analizi yaptırma imkanı var ise % 3' den az azot içeren durumlarda mutlaka ilave azot takviyesi gereklidir. Azot eksikliği nadir olarak toprakta uygun rhizobium bakterilerinin olmadığı durumlarda görülebilir. Noksanlık durumunda bitki gelişimi cılız, yapraklar soluk yeşil ve yaşlı yapraklarda sararma şeklinde kendini gösterir.

Yerfıstığı Bitkisinin Fosfor Beslenmesi
Yerfıstığı bitkisi gelişim süreci içerisinde topraktan ortalama 3.0-4.0 kg/da P2O5 kaldırmaktadır. Bu miktarlarda fosfor ekimle beraber uygulanmalıdır. Yerfıstığının fosforlu gübreye ihtiyacı fazla olmamakla beraber toprakta fiske olabilecek fosforda dikkate alındığında ekimle birlikte 3.0-5.0 kg/da seviyesinde verilecek fosforlu gübre bitkinin özellikle kök sistemi ve çiçeklenme ve meyve tutumuna etkili olacağından verim artışları sağlayacaktır. Fosfor, yerfıstığında meyve oluşumunu arttırmakta ve boş kapsül oranını azalmaktadır. Ayrıca, bitkinin azot alımını teşvik etmektedir. Yerfıstığı yapraklarının kritik fosfor seviyesi % 0.20-0.50' dir. Fosfor eksikliğinde, yaprak ve meyveler tam olarak gelişemez, bitki bodurlaşır, yaprak rengi eksikliğin derecesine bağlı olarak koyu yeşilden kırmızımsı bronz renge değişim gösterir. Noksanlık öncelikle yaşlı yapraklarda kendini gösterir. Toprak analiz sonuçlarına göre yerfıstığına P kaynağı olarak DAP kullanılacak ise 10-15 kg/da düzeyinde uygulanmalıdır. % 5 N ve % 10 P2O5 içeren JipsNP kullanılacak ise 25-50 kg/da düzeyinde uygulama yapılmalıdır. Böylece bitkinin azot ve fosfor ihtiyacını karşılamanın yanında yerfıstığı gelişimi ve kalitesi için önemli olan kalsiyum, kükürt ve çinko' da uygulanmış olur.

Yerfıstığı Bitkisinin Potasyum Beslenmesi
Yerfıstığı her yıl ortalama bir verimle 10-12 kg K2O/da seviyesinde potasyum kaldırmaktadır. Yerfıstığı yapraklarının kritik potasyum seviyesi % 1.7-3.0' tür. Genel olarak yerfıstığı tarımı yapılan topraklarımızın potasyum seviyesi yeterlidir. Bununla birlikte Yapılacak toprak ve bitki analizlerinde potasyum seviyesinin düşük olduğu tespit edilirse potasyumlu gübreler uygulanabilir. Potasyumlu gübrelemede aşırıya kaçılmamalı veya toprakta potasyum yeterli ise potasyumlu gübre uygulanmamalıdır. Unutulmamalıdır ki yerfıstığı için çok gerekli olan kalsiyumun alınımı fazla potasyum ile şiddetli biçimde engellenmektedir. Potasyum eksikliğinde yaşlı yapraklardan başlayarak yaprak kenarlarında sararma, kıvrılma ve kuruma görülür. Potasyum seviyesi düşük topraklarda dekara % 50 K2O içeren potasyum sülfat gübresinden tabandan 10-12 kg/da uygulanmalıdır.

Yerfıstığı Bitkisinin Kalsiyum Beslenmesi
Yerfıstığı bitkisinin gelişimi, verim ve kalitesine kalsiyumun etkisi son derece yüksektir. Yerfıstığı ortalama bir verim ile her yıl topraktan 25-30 kg CaO/da kaldırmaktadır. Yapraklarda kalsiyumun kritik seviyesi % 1.25-2.0 dir. Bu kritik seviyenin altında kalsiyum eksiklikleri görülmektedir. Kalsiyum eksikliği yerfıstığında çok sık karşılaşılan bir beslenme sorunudur. Toprak pH' sının 7.5' in üzerinde olduğu topraklarda kalsiyum çözünemediği için kalsiyum eksikliği görülür. Buna ilave olarak tuzlu topraklarda, aşırı kuraklık ve sulama düzensizliği gibi koşullar kalsiyum eksikliğine sebep olur. Kalsiyum eksikliğinde boş meyve kapsülleri oluşur, verim düşer, fıstıkların içinde kararma (black heart) ve şekil bozukluğu görülür, fıstık taneleri küçük kalır. Bitkinin büyüme uçları ve sürgünler deforme olur. Özellikle iğne oluşumu döneminde bitkinin kalsiyum ihtiyacı çok yükselir. Jips yerfıstığı için uygun ve ucuz bir kalsiyum kaynağıdır. ABD, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde ortalama 50-100 kg/da seviyesinde jips uygulanmaktadır. Amerikanın değişik eyaletlerinde önerilen jips miktarları Tablo 1. de verilmiştir.
Tabandan veya üstten Nutrijips veya JipsNP kullanılmıyor ise Agrojips ekimle birlikte ve üstten 50-100 kg/da seviyesinde kullanılmalıdır. Önerilen miktarlar ikiye bölünerek iki dönemde de uygulanabilir. Yerfıstığında yüksek kalsiyum ihtiyacını karşılamanın yanında Jips uygulanan bitkiler hastalık ve olumsuz hava koşullarından daha az etkilenir. Bunun yanında jips kullanılan topraklarda özellikle killerin meyvelere yapışması engellenir ve meyve gelişimi daha rahat ve sorunsuz gerçekleşir. Jips kullanılan topraklarda toprak gevşer, su tutma ve havalanma kapasitesi artar, böylece bitkinin kökleri daha rahat gelişir. Biyolojik azot fiksasyonu artar. Toprak tuzlu ise tuzluk giderilir, tuzluluğun bitki üzerinde olumsuz etkisi önlenir. Toprak pH' sı 8 ve üzerinde ise pH 7.5-7.8 seviyelerine düşer böylece toprakta fosfor, demir, çinko ve manganın yarayışlılığı artar. Kısacası yerfıstığı tarımında Tarımsal Jips vazgeçilmez bir unsurdur. Bu gün yerfıstığı yetiştiriciliği yapılan dünyanın pek çok yerinde mutlaka Jips kullanılmaktadır. Şekil 1.' de yerfıstığında kalsiyum noksanlığı verilmiştir.

Yerfıstığı Bitkisinin Kükürt Beslenmesi
Kükürt aminoasitler ve proteinlerin yapısında bulunduğu için protein içeriği yüksek olan yerfıstığı bitkisinin kükürt ihtiyacı da yüksektir. Ortalama bir verim ile topraktan her yıl 6 kg/da seviyesinde kükürt kaldırılmaktadır. Yaprakların kritik kükürt konsantrasyonu % 0.20-0.35' dir. Organik maddenin düşük olduğu, kumlu, yıkanmaya müsait topraklarda kükürt noksanlığı çok yaygın görülür. Yerfıstığı bitkisinin kükürt isteğinin fosfor isteğinden yüksek olduğu dikkate alınırsa, bu besin maddesinin eksikliğinin de önemli olduğu anlaşılır.
Kükürt eksikliğinde bitkinin yaprakları genç yapraklardan başlayarak yaşlı yapraklara doğru sararır, verim ve kalite düşer, bitkinin atmosferden azot fiske etme yeteneği azalır. Kükürt eksikliğini gidermek üzere bileşimin de % 17 kükürt bulunduran doğal Jips oldukça etkilidir. Gübreleme amacıyla Agrojips bitkiye ekimle beraber ve üstten olmak üzere 50-100 kg/da seviyesinde uygulanmalıdır. Ekimle beraber veya üstten Nutrijips veya JipsNP kullanıldıysa kükürt gübrelemesi için ayrıca Agrojips kullanmaya gerek yoktur.

Yerfıstığı Bitkisinin Magnezyum Beslenmesi
Yerfıstığı bitkisi ortalama bir verimle dekardan 4 kg MgO kaldırır. Bitkinin kritik Mg seviyesi % 0.30-0.80' dir. Magnezyum eksikliği yıkanmanın yoğun olduğu ve aşırı potasyum ile gübrelenen alanlarda görülür. Magnezyum eksikliğinde yapraktan % 1' lik MgSO4.7H2O çözeltisi uygulanabilir. Topraktan ise yine MgSO4.7H2O dekara 10-12 kg düzeyinde uygulanmalıdır. Magnezyum eksikliğinin giderilmesinde bileşiminde % 1 Mg bulunduran Jipspower ise 25-50 kg/da oranında uygulanmalıdır. Bu uygulama ile Jipspower' in bileşiminde bulunan Ca, S, Fe, Zn ve Mn' ın da bitkilere verilmiş olması bir avantajdır.

Yerfıstığı Bitkisinin Mikroelement Beslenmesi
Yerfıstığı bitkisi mikro elementlerden demir, çinko ve mangan' a çok hassastır, özellikle kireçli ve yüksek pH' lı topraklarda bu üç besin maddesinin noksanlıkları çok yaygın görülür. Demir eksikliğinde genç yaprak damarları yeşil kalırken damarlar arasında sararma görülür. Çinko eksikliği de genç yapraklarda görülür, genç yapraklar olması gerektiğinden daha küçük oluşur, bazen kloroz görülür ve bitki bodurlaşır. Mangan eksikliğinde ise genç yapraklarda damarlar arası kloroz ve bazı damarlarda da sararma ve kahverengi lekeler oluşur.
Demir eksikliğini gidermek için demir kleytler kullanılabilir. Bununla birlikte demir kleytlerin fiyatının yüksek olması kullanılabilirliğini sınırlandırmaktadır. Topraktan 10 kg/da seviyesinde FeSO4 uygulanabilir. Yapraktan ise % 0.5' lik FeSO4+ %0.1 sitrik asit+ % 0.2' lik üre karışımı ile iyi sonuçlar alınır.

Şekil 2.' de yerfıstığında demir eksikliğine ait belirtiler verilmiştir.
Çinko eksikliğini gidermek için 1.5-2.0 kg/da seviyesinde ZnSO4 topraktan veya % 0.5' lik ZnSO4 yapraktan uygulanmalıdır.
Mangan eksikliğini gidermek için 1.0 kg/da seviyesinde MnSO4 topraktan veya % 0.5' lik MnSO4 yapraktan uygulanmalıdır.
Yerfıstığında Fe, Mn ve Zn eksikliğini gidermek için bileşiminde % 18 kalsiyum, % 16 kükürt, % 1 magnezyum, % 1 demir, % 1 çinko ve % 0.25 mangan bulunduran Jipspower' in 25 kg/da' lık uygulamasıyla bitkinin bütün mikro element ihtiyacını karşılamak mümkündür.
Sonuç olarak yerfıstığı bitkisinin gübrelen-mesinde ekimle beraber toprağın verimlilik durumuna göre eğer diğer kimyasal gübreler kullanılmayacak ise 25-50 kg/da JipsNP ile ekim yapılmalıdır. Üstten ise 25 kg Nutrijips uygulanmalıdır. Bitkilerde Mg, Fe, Zn ve Mn noksanlığı var ise üstten uygulamaya 25 kg Jipspower ilave edilmelidir. Ekimle beraber diğer kimyasal gübreler kullanılıyor ise bitkinin kalsiyum ve kükürt ihtiyacını karşılamak ve toprağı iyileştirmek için 50-100 kg Agrojips kullanılmalıdır. Üstten sadece 25 kg/da Nutrijips, mikro element eksikliği var ise 25 kg/da Jipspower kullanılmalıdır.

Kaynaklar
Anonim, 2004. Ana ve İkinci Ürün Yerfıstığı Tarımı. http://gap.gov.tr
Anonim, 2004. Groundnut. http://www.ikisan.com/links/
Anonim. 2004. Groundnut. World Ferilizer Use Manual. http://fertilizer.org/ifapublicat/html/pubman/manual/htm.
Arıoğlu, H., 2002. Yerfıstığı Üretim Tekniği. http://www.tzob.org.tr/tzob/tzobduyuru-haber/
Hoghes, S.C., Gascho, G.J., Kidder, G., 1994. Calcium and magnesium. SERA-IEG-6 Sauthern Crop. Ser. Bull.
Janaki, P., Chithra, L., 2004. Pop Seeds in Groundnut. http://www.hindu.com/thehinhu/mag/index.htm
Reid, P.H., COX, F.R., 1973. Soil properties, mineral nutrition and fertilization practices. In: Peanuts, Culture and Uses. American Peanut Research and Education Association. Oklohoma State University, Stillwater, Oklohoma, USA
Summer, A.E., 2004. Gypsum as a calcium and sulphur sources for crops and soils in the Southeasthern United States. Reconciliation of Literature Review with EPA

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

SEKTÖREL

>> Türkiye'de ve dünyada tarımsal biyoteknolojisi

>> İnternet ve tarım

>> Yerfıstığının gübrelenmesi ve tarımsal jips'in yerfıstığı tarımındaki önemi

>> Grup tarımı işletme modeli ile süt ve besi sığırcılığı üretim projesi

  ANA SAYFAYA DÖN
 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.