SEKTÖREL

Prof. Dr. Osman TEKİNEL
Ç. Ü. Ziraat Fakültesi

 Erozyon ve Kontrolü

1.Erozyonun Tanımı ve Sınıflandırılması.

Jeolojik anlamda “Erozyon” terimi; doğa koşullarında toprak materyalinin su, rüzgar, yerçekimi, çığ, dalga ve buzul gibi doğal güçlerin etkisi ile parçalanarak bir yerden bir yere taşınması ve yığılmasını ifade eder. Doğal ve normal koşullar altında, bitki örtüsü bu taşınmayı frenlemekte ve taşınan kadar yeni üst toprak oluşturulmaktadır. Doğal dengenin sağlanması yönünden çok yararlı olan bu olay, normal, jeolojik bir gelişme olarak kabul edilmekte ve buna “doğal”, “normal” veya “jeolojik erozyon” adı verilmektedir. Doğal denge koşulları altında meydana gelen toprağı, insan etkisi sonucunda su, rüzgar ve diğer güçler aşındırır, taşır ve değişik yerlere yığmak üzere harekete geçirirse buna “hızlandırılmış erozyon” veya “normal erozyon” adı verilmektedir.
Toprak erozyonu veya daha basit bir deyimle,”erozyon” denildiği zaman akla hızlandırılmış erozyon gelir ve toprak muhafaza çalışmalarında yalnız bu tip erozyon dikkate alınır.
Hızlandırılmış erozyon, kendisini oluşturan güçlere göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılır;
Su erozyonu,
Rüzgar erozyonu,
Yerçekimi erozyonu,
Buzul erozyonu,
Dalga erozyonu,
Çığ erozyonu,

2.Su Erozyonu
Su erozyonu, yağmur ve eriyen kar sularının bitki örtüsünden yoksun bulunan eğimli arazide toprağı aşındırıp taşımasıdır. Su erozyonunun etki derecesi; arazinin eğimi, toprağın özellikleri, bitki örtüsünün yoğunluğu ve yağışın süresi ile şiddetine bağlıdır. Arazi kullanma yöntemlerindeki hatalar,aşırı hayvan otlatma, orman ve meraların tahribi nedeniyle yağışların toprak tarafından tutulamayarak hemen yüzye akışa geçmesi, önemli miktarda toprak materyalinin su ile taşınmasına yol açar. Yüzey akış, üst toprakta önce hafif zerreleri yıkayarak götürür. Toprağın en verimli kısımları böylece taşınarak geriye verimsiz, tarıma elverişsiz materyal kalır.
2.1-Su Erozyonuna etkide bulunan etmenler
Su erozyonunun oluşumuna etkide bulunan başlıca etmenler;
1)İklim,
2)Toprak özellikleri,
3)Topoğrafik durum,
4)Bitki örtüsü ve
5)İnsandır.
Bunlardan bitki örtüsü ve bir dereceye kadar toprak, kontrol altına alınabilir. Fakat iklim ile,meyilli arazilerin uzunluğu hariç, topoğrafya insan kontrolü dışındadır.
2.2-Su Erozyonunun Türleri
Su erozyonu 5 türe ayrılır. Bunlar;
a)Yağmur damlası erozyonu,
b)Yüzey erozyonu,
c)Parmak erozyonu,
d)Oyuntu erozyonu ve
e)Akarsu erozyonudur.
a)Yağmur Damlası Erozyonu
Bir yağış sırasında yağmur damlası toprağa ortalama saatte 32 km hızla düşer ve büyüklüğü ile orantılı olarak bir kinetik enerji kazanır. Bu enerji, düştüğü toprak yüzeyindeki agregatların gevşeyip çözülmeleri ve etrafa sıçramasına neden olur. Düşen damlaları toprak zerrelerini 1.00-1.50 metre çapında bir daire içinde 60 cm. dikey, 15 cm'ye kadar da yatay olarak sıçratabilirler. Şiddetli bir yağmurda, bitkisel örtüden yoksun 1 dekarlık bir tarlada 2.5 tondan fazla toprak tanesi damla tesiri ile sıçrayarak yer değiştirebilir. Damla erozyonu ile, eğimli arazilerdeki üst toprak yavaş yavaş eteklere doğru hareket eder. Böylece yağmur damlaları toprağın kil ve silt gibi en önemli kısımlarının taşınmasına, dolayısıyla toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasına ve sonuç olarak toprağın verimsizleşmesine neden olur.
b)Yüzey Erozyonu (Tabaka Erozyonu)
Eğimli arazilerde yüzey akışa geçen yağış sularının etkisiyle yüzey toprağının ince bir tabaka halinde taşınmasına “Yüzey Erozyonu” veya Tabaka Erozyonu” adı verilir.
Eğim yönünde yüzey akışa geçen yağış suyu, önce toprak tarafından emilir. Suda mevcut kil ve silt yağışın şiddetiyle orantılı olarak bir süre sonra toprak gözeneklerini tıkayarak, suyun toprak tarafından emilmesine (İnfıtrasyon) engel olur. Bu durum yüzey akışı ve dolayısıyla erozyonu hızlandırır. Bu olay önceleri pek gözle görülmez. Bu nedenle, çiftçiler genellikle bu tip erozyonun etkisini verimsiz alt toprak katını görmeden veya sürüm sırasında pulluk demiri sert tabakaya değmeden anlayamazlar. Erozyon devam ettiği takdirde alt toprak veya ana kaya ortaya çıkınca durum anlaşılır. Zamanla üst toprak taşındığından işlemeye elverişli olmayan alt toprak ortaya çıkar ve çiftçiler kısa zamanda arazilerini terk etmek zorunda kalırlar.
c)Parmak Erozyonu (Oluk Erozyonu)
Eğimli arazilerde yüzey akış haline geçen su, arazi üzerindeki doğal kanalcıkları takip ederek akmak eğilimindedir. Bu akış sırasında su hem kendi etrafında dönme hareketi, hem de taşıma gücü kazanır. Dönme gücü ile toprak taneleri gevşetilir, yerinden kopartılır. Bu kopan taneler suyun taşıma gücü ile eğim yönünde sürüklenir. Böylece suyun dönme ve taşıma güçleri ile arazi üzerinde bir takım oluklar oluşur. Bu olaya “Parmak Erozyonu” veya “Oluk Erozyonu” adı verilir. Parmak Erozyonu ile oluşan olukların derinliği 5.10 cm.dir. Oluk erozyonu devam ettiği takdirde toprağın en değerli üst katı yavaş yavaş taşınır ve gittikçe azalır. Oluk Erozyonu Yüzey Erozyonu ile Oyuntu Erozyonu arasında bir geçit teşkil eder.
d)Oyuntu Erozyonu
Eğimli arazilerde oluşan Parmak (veya Oluklar) önlem alınmadığı takdirde zamanla derinleşip genişleyerek sel yarıntısı şeklini alırlar. Oluşan bu oyuntulara, çevreden gelen sel suları da katılır. Sonuç olarak tarım makine ve aletlerinin çalışamayacağı kadar büyüyen bu V ve U biçimindeki oyuntulardan dolayı bu erozyon tipine “Oyuntu Erozyonu” veya “Sel Yarıntısı Erozyonu” adı verilir. Oyuntular zamanla genişleyerek içine bir insanın, bir aracın veya evin sığabileceği kadar derinleşebilir. Ana kayanın yüzeyine yakın olduğu yarlar ve oyuntular derinleşmezler. Dağlık yörelerde oyuntu derin ve çok dik olur. Buna karşılık düz yerlerde geniş oyuntular oluşur.
e)Akarsu Erozyonu
Akarsuların yataklarını ve kenarlarını aşındırarak oyması olayına “Akarsu Erozyonu” denir. Bu erozyon iki tipe ayrılabilir. Bunlar;
l)Akarsu Yatağı Erozyonu,
2)Akarsu Kıyı Erozyonu veya “Korozyon” dur.
Yatak erozyonu akarsu tabanlarında bir takım oyulmaların meydana gelişiyle anlaşılır. Bu olay, akarsu yatak eğiminin artması ve akışın çoğalması ile daha fazla etkili olur.
Akarsu kıyı erozyonu, suyun kenarlara yapmış olduğu aşındırma etkisinin bir sonucudur. Kıyı Erozyonu akarsu tabanının çok oyulması sonucu kenarının dengesini kaybederek göçmesi, akarsu kıyılarının toprak özelliklerinin farklı oluşu, akarsuyun yön değiştirmesi veya suyun akarsu boyunca bazı yerlerde çeşitli nedenlerle yükselmesi sonucunda meydana gelebilir. Özellikle taşkın alanlarında Korozyon dolayısıyla aşındırma ve toprak kayıpları önemli yer tutar.

3.SU EROZYONUNUN ZARARLARI VE TARIMSAL GELİRLERE ETKİSİ
Su erozyonunun zararları çeşitli biçimlerde kendini gösterir. Su gücü ile koparılıp taşınan toprak taneleri; göller, akarsu yatakları, baraj ve göletleri doldurur, bunların yararları hacimlerini kısıtlar. Diğer yandan, toprak profilinin 20 cm.lik üst toprak tabakasında bulunan fosfor, potas, azot vb. gibi bitki besin maddeleri de, toprak taneleri ile sürüklenip gider. Bu durum toprağın veriminin azalmasına neden olur.
Ülkemizde yüzyıllar boyunca süregelen bu olumsuz gelişmenin sonucunda özellikle dağlık bölgelerin geniş yamaç alanlarında üst toprak önemli oranda, hatta yer yer alttaki ana kaya ortaya çıkacak biçimde taşınmıştır.

Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

SEKTÖREL

>> Yaş meyve-sebze sektörü ön raporu

>> Tatlandırıcı ithalatının mısır ve pancar üreticisine etkileri

>> Ülkemizde bitki biyoteknolojisi

>> Erozyon ve kontrolü

>> Tarımda traktörün önemi


 

ANA SAYFAYA DÖN
 


4.SU EROZYONU KONTROLÜ
Su erozyonu kontrolü için alınması gerekli çeşitli toprak ve su koruma önlemleri, yeryüzünde binlerce yıldan beri uygulanmaktadır. Bu önlemler bilim adamları ve uygulayıcıları tarafından yıllarca süren araştırma ve çalışmalar sonunda geliştirilmişlerdir. Bu konuda uygulanan çeşitli yöntemler iki grupta toplanabilir.
4.1.Bitkisel ve Kültürel Yöntemler
1)Araziyi kabiliyet sınıflarına göre kullanmak,
2)Ekim nöbetleşmesi,
3)Anız örtülü tarım,
4)Tesviye eğrili tarım,
5)Şeritsel ekim,
4.2.Mekanik (Fiziksel) Yöntemler
1)Teraslama,
2)Çevirme terasları,
3)Otlandırılmış su yolları,
4)Oyuntu kontrolü,
5)Kıyı kontrolü,
Bitkisel ve mekanik yöntemlerin uygulanması başlıca iki esas kurala dayanır. Bunların;
a)Toprak yüzeyine düşen yağmur damlasını tutmak ve enerjisini dağıtmak,
b)Yüzey akışı önlemek ve konsantrasyonuna engel olmaktır.

5.RÜZGAR EROZYONU
Toprakların rüzgar etki ve kuvvetiyle aşınması ve bir yerden bir yere taşınarak yığılması olayına “Rüzgar Erozyonu” denir. Rüzgar Erozyonu genellikle kurak ve yarıkurak iklim kuşaklarında arazi yüzeyinin kuru ve bitki örtüsünden yoksun bulunduğu yerlerde meydana gelir.
5.1.Rüzgar Erozyonunu Oluşturan Etkenler
Çeşitli kaynaklar Rüzgar Erozyonunu oluşturan etkenleri 3 esas grupta toplamaktadır. Bunlar;
l)İklim özellikleri,
2)Toprak özellikleri ve
3)Bitki örtüsü'dür.
Bazı kaynaklar bunlara, “İnsanların tabiat dengesini bozucu” nitelikteki etkilerini de eklemektedirler.
5.2.Rüzgar Erozyonunda toprak Hareketinin Tipleri
Toprak zerreleri rüzgar hızı tane büyüklükleriyle orantılı olarak 3 şekilde hareket ederler. Bunlar;
1)Sıçrama,
2)Süspansiyon,
3)Yüzeyde sürüklenme'dir.
Her üç hareket genellikle bir arada ve aynı anda meydana gelmektedir. Ancak, rüzgarla taşınan toprak zerrelerinin çok büyük bir kısmının sıçrama ile hareket ettiği saptanmıştır.

5.3.Rüzgar Erozyonu'nun Safhaları
Rüzgar erozyonu başlangıcından bitişine kadar 3 esas safhada oluşur. Bunlar;
1)Harekete geçme,
2)Taşınma ve
3)Yığılmadır.

5.4.Rüzgar Erozyonunun Zararları
Rüzgar erozyonunun zararları aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
1)Rüzgar erozyonu toprağın verimli olan üst kısmı ile birlikte kil, silt ve organik madde gibi ince materyalini sürükleyerek geride sadece kum, çakıl ve ana kaya gibi verimsiz materyali bırakır.
2)İnce materyal taşındığı için toprağın fiziki bünyesi bozulur, su tutma kapasitesinin ve verimliliğin önemli ölçüde azalmasına neden olur.
3)Tarla ve mera alanlarında rüzgar tohum ve genç bitkileri uzaklara taşır. Yetişkin bitkilerin köklerini açığa çıkararak verimin geniş ölçüde azalmasına neden olur.
4)Rüzgar gibi örtüsünden yoksun tarlalardan sürüklediği ince materyali çevredeki bitkilerin üzerine yığarak onların büyük ölçüde zarar görmesine neden olur.
5)Genellikle ilkbaharların kurak geçtiği yıllarda güney yönlü kuru ve sıcak rüzgarlar bitkilerde transpirasyonu hızlandırdığından, özellikle bitki gelişme devresine rastlayan bu olay sonucunda bitkiler fazla su kaybından zarar görür.
6)Sulama alanlarında ince materyalin taşınma ve yığılması sonucunda arazinin tesviyesi bozulacağından yüzey sulama metotlarının uygulanması güçleşir.
7)Geniş tarım ve mera alanlarında uzun süreli rüzgar erozyonu insan ve hayvan sağlığına zararlı olur.
8)Rüzgar erozyonu tarım alanları dışında yerleşim merkezlerini, tren ve karayolları, hava alanlarını, elektrik hatlarını tehdit eder. Sulama ve drenaj kanallarını taşınan materyal doldurur.
9)Rüzgar erozyonu bütün bu zararlarıyla belirli bir süre sonra ekonomik ve sosyal bir sorun halini alarak toplumun bulunduğu yerden göç etmesine yol açar.

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.