GÜNDEM

Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP, AB Katılım Ortaklığı Belgesi’ni değerlendirdi:

“AB’YE ÜYELİĞİN YOLU TARIMDAN GEÇER”

Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP, Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgesi’nde Türkiye’nin tarım alanında yerine getirmesi gereken konuların ‘kısa’ ve ‘orta’ vade olarak ele alındığını, kısa vadede IMF ve Dünya Bankası ile anlaşmaya varılan tarımsal reformlara devam edilmesi, orta vadede ise tarım reformlarının tamamlanmasının istendiğini belirtti.

Türk Tarımı’nın AB Ortak Tarım Politikası’na uyumu yönünde ‘Tarımda Yeniden Yapılanma ve Tarım Reformu’nu uygulamaya koyduklarını belirten Bakan Prof. Dr. GÖKALP, “Türkiye’ye AB kapılarının açılması, büyük ölçüde tarımdaki mevcut sorunların çözümüne bağlıdır” dedi.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin yolunun tarımdan geçeceğini belirterek, “Türkiye’ye AB kapılarının açılması, büyük ölçüde tarımın mevcut sorunlarının çözümüne bağlıdır” dedi.

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik kıstaslarının belirlendiği Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer alan Türk Tarımı ile ilgili değerlendirmelerine ilişkin bir açıklama yaptı.

AB Katılım Ortaklığı Belgesi’nde, tam üyelik yolunda Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve kurumsal açılardan yerine getirmesi gerekli görülen hususların, ‘kısa’ ve ‘orta’ vadede, tarımla ilgili hususların da ‘Tarım ve Balıkçılık’ başlıkları altında ele aldığını belirten Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp, kısa vadede IMF ve Dünya Bankası ile anlaşmaya varılan tarımsal reformlara devam edilmesi, orta vadede ise tarım reformlarının tamamlanması hususlarının yer aldığını bildirdi.

KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ’NDE TÜRK TARIMI

AB Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer alan tarımla ilgili görüşler şöyle:

“Kısa vadede:

1. Etkin bir arazi kayıt sistemi, hayvan kimlik sistemleri ve bitki pasaport sistemlerinin geliştirilmesi ile tarımsal pazarların izlenmesi, çevresel, yapısal ve kırsal kalkınma tedbirlerinin uygulanması için idari yapıların geliştirilmesi.

2. Hayvan ve bitki sağlığı konularında Topluluk mevzuatı ile uyum için bir strateji belirlenmesi. Özellikle laboratuvar testleri ve denetim düzenlemeleri konularında olmak üzere, yürütme kapasitesinin iyileştirilmesi, hayvan ve bitki hastalıkları ile mücadele konularındaki Topluluk mevzuatına uyuma öncelik verilmesi.

3. Bir kaynak yönetimi politikası, denetim ve kontrol önlemleri yoluyla kaynakların kullanımını, balıkçılık pazarlarını ve yapısal gelişmeleri izlemek üzere balıkçılık filosu kaydının yerine getirilmesi.

Orta vadede:

1. Tarımsal ve kırsal kalkınma politikalarında AB müktesebatına uyum hazırlıklarının tamamlanması.

2. AB’nin hijyen ve halk sağlığı standartlarına uyum sağlamak için gıda işleme tesislerinin (et, süt işleme tesisleri) modernizasyonu, test ve teşhis imkanlarının artırılması.

3. Ortak Balıkçılık Politikası’nın uygulanması ve yürütülmesi için kapasite geliştirilmesinin tamamlanması.

4. Türkiye’deki balıkçılık ürünlerinin kalite ve standartlarının geliştirilmesine devam edilmesi.”

“ÜYELİĞİN YOLU TARIMDAN GEÇER”

Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp, Türkiye’nin tarımsal yapısının, AB’nin tarımsal yapısından büyük farklılıklar gösterdiğini belirterek, “Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin en önemli yönünü tarım alanındaki ilişkiler oluşturmaktadır. Nitekim tarımsal konular; AB’ye sonradan katılan bütün ülkelerin AB ile ilişkilerinin en önemli ve sorunlu yönünü oluşturmuştur. Buradan hareketle, Türkiye’nin AB’ye üyelik yolunun tarımdan geçtiğini söylemek gerçekçi bir tespit olacaktır. Diğer bir deyişle, Türkiye’ye AB kapılarının açılması, büyük ölçüde tarımın mevcut sorunlarının çözümüne bağlıdır” dedi.

57. Hükümet’in göreve başladığı 29 Haziran 1999 tarihinden itibaren, Türk Tarımı’nın AB’ye uyumu çalışmalarına hız verdiklerini bu çerçevede ‘Tarımda Yeniden Yapılanma ve Reform Programı’nı uygulamaya koyduklarını bildiren Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp, AB Ortak Tarım Politikası’na uyum çerçevesinde bugüne kadar büyük mesafe katettiklerini söyledi.

KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ’NE GÖRE HEDEFLER

Bakan Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp, Belge’de yer alan hususlarla ilgili çalışmaları şöyle sıraladı:

"- Arazi kayıt sistemi, “Çiftçi Kayıt Sistemi”nin kurulmasıyla, oluşturulmuş olacaktır.

- Hayvan kimlik sisteminin kurulması maksadıyla ‘Geviş Getiren Büyükbaş Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği’ 4 Haziran 2000 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre; ülke genelinde 2001 yılından itibaren tüm sığırların AB mevzuatı ile uyumlu olarak sağlık ve verim kayıtları tutulacaktır.

- Bitki pasaport sitemi, bizim bitki sağlık sertifikası olarak adlandırdığımız belgedir ve bu belge, uluslararası standartlara, dolayısıyla AB’nin bitki pasaport sistemine de uyumludur.

- Tarımsal pazarların izlenmesi ve yapısal ve kırsal kalkınma tedbirlerinin idari yapılarının geliştirilmesi konusunda gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

- Bakanlığımızın yeniden yapılandırılması maksadıyla, Bakanlığımızın kuruluşuna ilişkin 441 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de gerekli değişikliklerin yapılması için mevzuat çalışmaları sürdürülmektedir.

- Tarımsal pazarların izlenmesi konusunda Bakanlığımızda bir Pazarlama ve Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

- Veterinerlik ve bitki sağlığı alanında AB mevzuatına uygun bir stratejinin izlenmesi için Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yapılmaktadır. AB Resmi Gazetesi günü gününe izlenerek, gerekli tedbirler alınmaktadır. AB mevzuatına uyumda hayvan ve bitki sağlığı mevzuatı öncelikli konular arasındadır.

- AB Komisyonu tarafından 1998 yılında yayınlanan ‘Türkiye İçin Avrupa Stratejisi’ raporunun ‘Tarım’ bölümünde öngörülen teknik ve mali yardım için bildirilen öncelikler arasında hayvan ve bitki sağlığı konuları yer almıştır.

- Halihazırda, balıkçılık pazarları ve yapısal gelişmelerin izlenmesi Bakanlık Tarım İl Müdürlüklerimizce yapılmaktadır. Ancak, su ürünleri ile ilgili bütün hizmetlerin daha etkin ve yaygın bir biçimde yürütülmesi amacıyla Bakanlığımızın kuruluşuna ilişkin 441 Sayılı KHK’da öngörülen bir değişiklikle ‘Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün kurulması amaçlanmaktadır. - Balıkçılık filosu ve balıkçılıkla ilgili diğer bütün kayıtlar, kıyı illerimizdeki İl Tarım Müdürlüklerimizce tutulmaktadır. Bu yıl başlatılan su ürünleri avcılığı bilgi formu uygulaması ile 12 metrenin üzerindeki teknelerde avcılıkla ilgili kayıt ve istatistikler tutulmaktadır.

- Avrupa Birliği mevzuatının yarısından fazlası tarımla ilgilidir. AB’nin tarım alanında 4 bine yakın ana mevzuatı bulunmaktadır. Bu mevzuatın bugüne kadar yaklaşık 500’ü ön incelemeden geçirilmiştir. AB Komisyonu’nca yayınlanan ‘Türkiye İçin Avrupa Stratejisi’ kapsamında gönderilen ‘Sığır Eti’ ile ilgili 140 mevzuatın da ilk incelemesi yapılmış, bu mevzuat da kısa vadede uyumlaştırılacak mevzuat olarak Ulusal Program’a dahil edilmiştir.

- 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (Gümrük Birliği)’nın; Türkiye’nin 5 yıl içinde ticarette teknik engellerin kaldırılması hükmü çerçevesinde; gıda, alkollü içecekler, gübre ve veteriner ilaçları ile ilgili mevzuat uyum çalışmaları tamamlanma aşamasındadır. 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK, Türk Gıda Kodeksi ve buna ilişkin Yönetmelikler, AB mevzuatı ve Codex Alimentarius esas alınarak hazırlanmıştır.

- Halihazırda Türkiye’de mevcut yaklaşık 24 bin gıda işleme tesisinin, 2 bini AB standartlarına yakındır. Bu 2 bin tesisten 500’ü tamamen AB standartlarına uygundur ve iç ve dış pazara sunulan ürünlerin önemli bir kısmı bu tesislerde üretilmektedir.

- Türkiye’de gıda güvenliğinin sağlanması için ‘Türkiye Gıda Güvenliği Eylem Planı-2000’ hazırlanmıştır. Bu Plan, AB’nin gıda güvenliğine ilişkin Beyaz Belge’sine (White Paper) uyumludur.

- Gıda Kontrol Laboratuarlarımızın geliştirilmesi, test ve teşhis imkanlarının artırılması, analizlerin ve özellikle gıdalarda risk analizlerinin doğru ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Mevcut 40 laboratuarımızın alet ve ekipman yönünden güçlendirilmesi ve AB düzeyine getirilebilmesi için ‘Gıda Denetim Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi’ hazırlanmıştır.

- Gıda konusundaki hizmetlerin daha etkin ve yaygın bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla, Bakanlığımızın kuruluşuna ilişkin 441 Sayılı KHK’de öngörülen bir değişiklikle “Gıda Genel Müdürlüğü”nün kurulması amaçlanmaktadır.

- Ortak Balıkçılık Politikası’nın uygulanması için kapasite geliştirilmesinin tamamlanması konusunda, çalışmaların orta vadede tamamlanması hedeflenmektedir.

- Balıkçılık ürünlerinin kalite ve standartlarının geliştirilmesi ve AB’ye uyumunun sağlanması maksadıyla, Su Ürünleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak, Yönetmelik AB mevzuatına uyumlu hale getirilmiştir.”


BU HABERLE İLGİLİ DİĞER GELİŞMELER

Haber listemize üye olup tarım sektöründeki haberlere, geliştirici herkese açık tartışma platfomlarına katılabilirsiniz.
.
Mail adresinizi sol aşağıya yazın ve "Listeye Gir" butonuna tıklayın.
Karşınıza gelecek sayfadaki formu eksiksiz doldurun.

Powered by ListBot

GÜNDEM

>> Tarım alanında yapılması gereken
>> düzenlemeler


>> AB'ye üyeliğin yolu tarımdan geçer

>> Devlet dinledi

>> Tarım öğretiminin 155. yılı kutlandı
 
>> Adana'da Doğu Akdeniz Zeytin
>> Birliği kuruldu
 
ANA SAYFAYA DÖN
 

 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP

 
Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır. Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.