ARAŞTIRMA

 
1938'de bu kadar kapsamlı kongre yapan bir ülkenin, 2001 yılındaki tarımı böyle olmamalıydı...


1938 Kongre tâlimatnamesi

Kongreye gelecek sayın vatandaşlara

1-Birinci köy ve ziraat kalkınma kongresi, ayrıca ilan ve tebliğ edilecek gün ve saatte, Ankara’da Halkevi Konferans Salonu’nda açılacaktır

2-Kongrenin hedefi:

Memleketimizde radikal bir köy ve ziraat kalkınma savaşını programlaştırmak için:

a)Ana meseleler üzerinde takip edilmesi gerekli politika esaslarını tespit etmek,

b)Memlekete ait umumi ihtiyaç ve dilekleri kaydedip, görüşmek,

c)Bu ana ve temel işin bütün memlekette diğer, bütün büyük işlerimizdeki hız ve düzenle başarabilmesi için lüzumlu fikir ve elbirliğini kurmaktır.

3-Kongrenin ruznamesi bu broşürde 1 numaralı bölümde, mesai programı 2 numaralı bölümde arz edilmiştir.

4-Kongreye iştirak davet edilmiş olanların listesi 3 numaralı bölümünde verilmiştir.

Vekalet ve Vekalete bağlı müesseseler mensupları, kongre üyeleri ve işleri emrinde sadece hizmet ve ihtisas elemanı olarak bulunacaklardır.

Kongre mesaisine iştirak edebilmek için mutlaka 3 numaralı bölümünde yeri olmak şart değildir. Vekalet memleketin her tarafında Kongrenin akdine ve mevzuuna karşı gösterilen alakayı şükran ve takdirle görmüş ve arzu eden alakalı her Türk’ün iştiraki imkanını açık bırakmıştır.

Bu imkandan istifade ederek gelecekler samimi takdir ve memnuniyetle selamlanacak ve kongre azası kartı ve rozeti ve kongre azası için hazırlanmış bilumum neşriyatı almaları ve kongre mesaisine tamamen diğer azalar gibi iştirak etmeleri için Umumi Katipliğe müracaatları kafi gelecektir. Şu kadar ki tahriren veya şifahen yapılabilecek olan bu müracaatların açışa takaddüm eden günün akşamına kadar yapılmış olması şarttır.

Bu suretle resmen veya kendi istekleri ile kongreye geleceklerin bu broşürdeki üyeler kısmında gösterilen kartları hamil bulunmaları rica olunur.

5-Kongre azasına tevzi için hazırlanmış kitap ve raporların isimleri 4 numaralı bölümdedir.

6-Kongrede müzakerelerin cereyan tarzına ve sureti umumiye de kongreye ait hükümler 5 numaralı bölümde arz edilmiştir.

7-Kongrenin devamı müddetince hükümet merkezinde kongre azası için temin edilmiş bazı kolaylıklar 6 numaralı bölümdedir.

Ziraat Vekaleti Ankara’ya bu maksatla gelecek vatandaşları şimdiden muhabbetle selamlar ve kendilerine Kongrede memleketimiz için hayırlı neticelere varılması temennilerini hürmetle sunar.

Ziraat Vekili

Faik Kurdoğlu

 

RUZNAME

Açış Günü

I

Saat tam 11’de

Ankara Halkevi Konferans Salonu’nda

1-Yüksek Ziraat Enstitüleri talebesi tarafından İstiklal Marşı

2-Açış nutku

3-Y.Z.E. talebeleri tarafından Ziraat Marşı

II

 1. Seçim:
 2. –1 Umumi Reis

  –1 Umumi Reis Vekili

  –3 Reis

  –Fahri Reisler

 3. Bu broşürde 2 sayılı bölümde gösterilen Mesai Programına tevfikan:

-11 Komisyon için reis ve mazbata muharrirleri intihabı

-Üyelerin toplantı salonununda bulunacak Umumi Katiplik Bürosuna müracaaatla diledikleri komisyon ve tali komisyonlara ayrılmaları ve her komisyon ve tali komisyonun nerelerde ve hangi numaralı salonda toplanacağını, bu büroda bulundurulacak kara tahta üzerindeki yazıdan not etmeleri

Saat 21’de

Halkevi konferans salonunda zirai filmler ve Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesi tarafından Ziraat Marşı

Heyeti umumiyede, komisyonlarda, tali komisyonlarda, Reisten söz isteyeceklerin, katiplere ve kendilerini tanımayanlara kolaylık olmak üzere soy adlarını ve mahallerini söyleyerek söz istemeleri ve söz söylerken de aynı tarzda söze başlamaları ehemmiyetle rica olunur.

İkinci Gün

Saat 9,30’da Tali komisyonların içtimaları

Saat:16 da Aynı komisyonların mesailerinin devamı

Saat:21 de Halkevi Konferans Salonunda zirai filmler ve Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesi tarafından Ziraat Marşı

Üçüncü Gün

Saat: 9 da Komisyonların tali komisyonlar raporlarını müzakere etmeleri

Saat:16 da aynı mesaiye devam

Saat: 21 de Ankara sinemalarında ve Halkevinde zirai filimler ve Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesi tarafından Ziraat Marşı

Dördüncü gün

Halkevi konferans salonunda umumi toplantı ve komisyonlarca kararların müzakeresi

1-Azaların cümlesini istiap edecek kapalı salon müşkilatı ve mevsim vaziyeti dolayısiyle ziyafetler ve kabul resimleri ayrıca tebliğ olunacaktır.

2-Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesi tarafından söylenecek Ziraat Marşı mühterem azaların da ağızdan iştiraki ve bu marşı muhitlerinde yaymaları temnniye şayandır.

Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Komisyonları

I. Teşkilat: Cumhi Halk Partisi prensiplerini realize edelbilmek bakımından Vekalet bünyesi

 1. 1-Örnek ve yapıcı olması
 2. 2-Tetkik edici, öğretici, yardım edici ve yapdırıcı bulunması

 3. Zirai tedrisat bakımlarından

(Bu komisyon azalarının neşriyat arasındaki “Belgeler” ve “Akkol” başlıklı ciltlerle sonlarında “marketig” işaretli kitapları ve takdimen tetkik etmeleri ve bilhassa yayım servisi ve Bulgaristan teşkilatına ait 2 inci takımdaki vesaiki okumaları rica olunur.)

II. Bağ ve Bahçe ziraati:

a)Meyve

b)Zeytin ve çay

c)Sebze ve çiçek

III. Tarla Ziraati:

a)Umumi:

1-Kuru ve sulu ziraat

2-Gübreler

3-Nebat ıslahı

4-Mücadele

5-Makineler

b)Hububat:

1-Buğday

2-Arpa, Yulaf, Mısır, Çaavdar

3-Pirinç

c)Sınai nebatlar:

1-Tütün, Afyon

2-Pamuk, Keten, Kendir, Jüt

3-Şeker pancarı, Patates

4-Yağlı nebatlar

d)Bakliyat

IV. Hayvan Yemi:

a)Tabii ve sun’i çayırlar

b)Yemlik bakliyat ve saire

V. Hayvanat:

a)Umumi:

1-Mücadele

2-Suni ve tabii tohumlama

3-Hayvan mahsullerinin kıymetlendirilmesi

b)Hususi

1-Atçılık

2-Sığırcılık

3-Davarcılık

4-Kümes hayvanları,Tavşan

VI. Ziraat Sanatları:

a)Akkol

b)İpek böcekçiliği

c)Arıcılık

VII. Merketing:

a)Nakil vasıtaları

b)Ambalaj

c)Standardizasyon

d)Alış ve satış organizasyonu

VIII. Tedrisat:

a)İlk tedrisat

b)Orta tedrisat

c)Yüksek tedrisat

d)Profesyonel mektepler

e) Kurslar

IX. Ormancılık

X. Mevzuat, layihalar ve temenniler, zirai kredi ve sigorta.

 

Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Resmi Üyeleri

1-Büyük Millet Meclisi azası

2-C.H.P. Umumi İdare Heyeti Azası

3-Vekaletler ve müstakil Umum Müdürlükler mümessilleri

4-İstanbul Üniversitesi mümessilleri

5-Ankara’daki yüksek mektepler mümessilleri

6-Matbuat ve Anadolu Ajansı mümessilleri

7-Milli Bankalar mümessilleri

8-Vilayet mümessilleri

9-Ziraat ve Ziraat Sanayi maddeleri üzerine çalışan kooperatifler, müesseseler ve firmaların gazetelerle ilanı müteakip göndereceklerini bildirecekleri mümessiller

 

1-Resmi mümessiller A işaretli ilişik kartı kendilerini temsilen gönderen vekalet, vilayet ve müesseselere imza ettirip, Ankara’da Kongre Umumi katipliğine tevdi ederler. Bu mümessiller taaddüd ettiği takdirde, ayni mealde ve ayni şekilde kağıtlar tanzim edilerek ellerine verilir.

2-Resmi mümessil olmaksızın kendi namlarına veya müesseseleri adına iştirak edecekler B işaretli ilişik kartı doldurulup en geç açışa tekaddüm eden günün akşamına kadar Umumi Katipliğe verirler.


Sürecek

BU HABERLE İLGİLİ DİĞER GELİŞMELER

Haber listemize üye olup tarım sektöründeki haberlere, geliştirici herkese açık tartışma platfomlarına katılabilirsiniz.
.
Mail adresinizi sol aşağıya yazın ve "Listeye Gir" butonuna tıklayın.
Karşınıza gelecek sayfadaki formu eksiksiz doldurun.

Powered by ListBot

ARAŞTIRMA

>> Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma
>> Kongresi / Ankara 1938

>>
Araştırmacı gözüyle / Tarım
>> Sektörüne eleştirel bir bakış
>> A. Nedim NAZLICAN


>>
Biotek Çılgınlaşıyor-III

>> Yeşil devrime yeşil ışık
 
ANA SAYFAYA DÖN
 


Türkiye'nin sahibi hakikisi ve efendisi, hakiki müstahsil olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah ve saadete müstehak ve layık olan köylüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin iktisadi siyaseti bu esas gayeyi istihsale matuftur. Yedi asırdan beri cihanın dört köşesine sevk edilerek kanlarını akıttığımız, kemiklerini yabancı topraklarda bıraktığımız ve yedi asırdan beri emeklerini ellerinden alıp israf eylediğimiz ve buna mukabil daima tahkir, terzil ile mukabele ettiğimiz ve bunca fedakarlıklarına ve ihsanlarına karşı nankörlük, küstahlık ve cebbarlıkla uşak menzilesine indirmek istediğimiz bu asil sahibin huzurunda bugün ihtiramla hakiki vaziyetimizi alalım.
 

 
Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır. Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.