SEKTÖREL

Ahmet KOYUN
Yıldız T.Ü. Makina Fak.

Atakan Devrim PAKKAN
Alarge Ar-ge Ltd. Şti.

Tarımsal Sulamada Bilgisayar Yazılımı

Dünyada tarıma dayalı üretim yapabilecek alana sahip olan gelişmiş ülkeler birim alandan aldıkları ürün miktarını, toprağın özelliklerini bozmadan muhafaza ederek üst seviyeye çıkarmak için sulama tekniklerini de geliştirmeye çalışmaktadırlar (1). Sulama, sürekli olarak kökte ihtiyaç duyulan suyun varlığını devamlılığını sağlayarak kararlı
bir tarımı olası kılmakta, topraktaki fazla tuzun
yıkanmasını, toprak ve bitki civarındaki ortamın
serinlemesini sağlamaktadır. Her ne kadar yeni teknikler geliştirilse ve su kaynaklarındaki su, sulamaya elverişli şekilde arazilere ulaştırılsa da suyun kullanımının doğru yapılmaması sulama
tekniğinin tam olarak uygulanamaması yüzünden sulu tarımda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Uygulayıcı çiftçiler geleneksel bilgilerle hareket etmektedirler. Hatta en tehlikeli gelişme olarak yer yer aşırı sulamadan dolayı fazla su toprak havasını azaltmakta, kök gelişimi yavaşlayıp verim
düşmekte, toksik bileşikler oluşmakta, bitkilerin besin alımı yavaşlamaktadır dolayısıyla topraklarımız yüzyıllar içinde geri kazanılamayacak şekilde tuzlanmaya, erozyona ve çoraklaşmaya uğramaktadırlar. Bu problem malesef Gap
projesinin ilk devreye alınan bölümlerinde ve Çukurovadaki hektarlarca arazide gözlenmektedir.

Bu çalışmada çiftçilere her bölgede danışmanlık yapan ziraat mühendislerimizin, tarım birliklerinin, sulama ve boru şebekesi projecilerinin rahatlıkla kullanabileceği, toprak özellikleri, yöre iklim özellikleri, güneş rasatları, kullanıcıların su atıcıların özelliklerine göre yağmurlama su şebekelerini; akışkanlar mekaniği, ısı transferi ve sulama biliminin gereklerini temel alarak (evapotranspirasyon) en uygun borulama, debi ve su uygulama sürelerini hesaplayan, şebekenin kurulacağı alanı çizme imkanı veren bir hesap modeli ve yazılım hazırlanmıştır.

Genel olarak sulama işlemleri için yapılacak sulama hesaplarında birkaç ana kriter göz önüne alınmaktadır. Bunlar; sulama yapılacak arazinin toprak özellikleri, yörenin iklim özellikleri, sulama ve bitki ihtiyaçlarıdır. Problemin borulama tarafı ise su kaynağının uzaklığına, koordinatlarına ve sulanacak araziye bağlı olarak akışkanlar mekaniği ilkelerine göre yapılacak hesaplamalara göre şekillenecektir. Hazırlanan yazılım bu hesaplamaları yapmasının yanında bir çizim menüsünü de içermektedir. Kullanıcı, araziyi fare yardımıyla ekrana çizebilmektedir. Bu çizim üzerinde ana sulama borusunun ve bu boruya bağlanacak lateral hatlarının hesapları yapılmaktadır. Bir lateralin boruya bağlan-dığında ve sulama başlatıldığında ne kadar süreyle sulama yapılması gerektiği, aynı yere kaç gün sonra tekrar su verilmesi gerektiği belir-lenmektedir. Yapılan bu hesaplamalar çizim üzerinde kulanılabilmekte ve ortaya bilgisayar ortamında bir sulama andırımı çıkmaktadır. Bu temel üzerine de gerekli diğer işlemler devam ettirilebilmektedir.

Toprak Özelliklerinin Etkisi:
Toprak-su ilişkisi, bitkilerin yararlanması için toprağa verilen suyun toprak tarafından emilimi ve tutulması onun akım ve hareketlerini kapsar. Topraktaki tuzlanma, alkalilik durumu da toprak su ilişkisinin önemini ortaya koymaktadır.Bu ilişkiler toprağın ve sulama hesabı değişkenlerinin etkileşimi sonucudur .

Toprak değişkenleri: Toprağın tane dağılımı
Kaba kum 1mm 'den büyük, kum 0.5-1mm, silt 0.002 0.05 mm, 0.002 'den küçükler ise kil olarak sınıflandırılmışlardır. Kum, kil ve silt 'in belli oranlarda karıştırılması ile de tınlı adı verilen toprak sınıfları elde edilirler. Tane dağılımı ve toprak cinsleri toprak içinde suyun ve havanın hareketini karakterize ederler. Bu husus bitki hayatı ve toprak kimyası için önemlidir.
Gözeneklilik:
Topraktaki boşluk hacminin toplam hacme oranıdır. Topraktaki su hareketi, kök hareketi ve toprak verimi açısından önemlidir. Toprağın su alma hızına toprak bünyesi ve yapısı, organik madde, nem miktarı, toprağın işlenme durumu, bitki örtüsü, arazinin eğimi, geçirimsiz tabakanın varlığı, yüzey üzerindeki su yüksekliği, sulama yöntemi, toprak sıkışıklığı, çatlaklar, erozyon ve su sıcaklığı vb. etki etmektedir. Hesap planında tablo 2 de özellikleri verilen 6 temel toprak tipi yer almaktadır.Su alma hızının düşük olması yüzey sulama yöntemlerinde akış hızının artmasını ve ekonomik bir sulama yapılmasını mümkün kılar. Yüksek olması ise toprağın suyu çabuk derinlere iletmesi demektir. Bu durumda yağmurlama ve damlama tercih edilmelidir.

Yazılım, hesap yolunda, Türkiyenin son on yıllık meteorolojik veri ortalamalarına bağlı olarak yöre iklim özelliklerini, yöre toprak özelliklerini, güneş rasatlarını ve kullanıcıların su atıcılarının (springler) özelliklerini şekil 1 de görüldüğü şekilde kullanmaktadır. Örneğin bu pencerede Adana, kumlu toprak, Ağustos ayı, bitki olarak ayçiçeği seçilmiştir. Bunlar İstasyon bilgileridir.

Proje bilgileri şekil 2 'de verilmiştir. Çiftinin tarlada sulama pompasını çalışmakta tuttuğu ve tarlada sulamanın yapıldığı süre maksimum sulama süresi, laterali bir noktadan diğerine aktarma zamanı ise lateral söküp takma süresi olarak alınmıştır. Lateral aralığı, başlık aralığı, springin basıncı ve başlık debisi girilen değerlere göre tertip resminde görülmektedir.

Şekil 2 'deki pencereden fırlatıcı (spring) seçiliyor ve onun teknik özelliklerinden S1 lateral aralığı (m), S2 başlık aralığı (m) ve q başlık debisi (m3/h)belirlenmiş oluyor buna bağlı olarak yağmurlama hızı Iy belirlenebiliyor.

Öte yandan toprakta göllenme olmaması için yağmurlama hızı hiçbir zaman toprağın su alma hızı (mm/h) 'ndan büyük olamaz. Bu şart ise çiftçinin, ana boruya bir laterali bağladığında ne kadar süre sulama yapacağının yani Ta belirler.

Yukarıdaki pencerelerde verilen bilgilere bağlı olarak arka planda kapsamlı ısı tekniği, evapotranspirasyon hesapları tamalanmakta toprak etkili sulama süreleri, bitki su tüketimi hesaplanmaktadır. Bu sonuç bilgileri şekil 3 de verilmiştir.
Böylece, SA kadar günde arazi tümüyle sulanmış olacak, örneğin 11 günlük bir takvim içinde lateralin ana boruda farklı T ayrımlarda takılmasıyla ile sulama işleminin bir periyodu tamamlanmış olacaktır. Bitişi takiben lateral ilk sulama noktasına tekrar bağlanacaktır. Şekil 4 'de lateralin ana boruya bağlanış sırası ve lateralin hareketi görülmektedir. Sulama sisteminin debisi lt/s olarak;

Q : Sulama Kapasitesi (lt/s)
A : Sulanacak alan (dekar)
Z : bir günde sulama yapılabilecek sulama zamanı (saat)

Böylece iki ve üç boyutlu yüzey eğrileri hazırlanarak çalışmanın sulama hesap yolu hazırlanmıştır. Bu verilerin tarlaya uygulanması ise ancak tarla boru planıyla mümkündür.

Yazılımın grafik arayüzü ve uygulaması
Sulama hesaplarının bitki, sulama dönemi, yer iklim özelliklerine göre yapılması uzun sürse de yapılabilir. Fakat bir geometri içinde hesaplanan sulama sürelerinin boru dağılımı ile sağlanması ve akışkanlar mekaniği kurallarına göre çapların en iyilenmesi ve tarla içi dağılımın yapılması için çok uzun proje vakitleri harcamak gerekecektir. Sulama hesaplarının tarım kooperatifleri ve bakanlık görevlileri tarafından yaygın bir şekilde uygulanarak çifçilere ulaştırılması bu bakımdan oldukça güçtür. Bu amaçla, bu çalışmada çizim yapabilme imkanı veren köşe koordinatarını, pompanın yerini ve ana borunun geçeceği çizgiyi başlangıç noktaları olarak tanıyan bir grafik arayüzü yazılımı yapılmıştır. Uygulamanın ikinci kısmı ise tarlanın geometrik boyutlarına ve su kaynağının uzaklığına bağlı olarak, akışkanlar mekaniği, ısı transferi ve sulama biliminin gereklerini temel alarak gerçekleştirilmektedir. Hazırlanan yazılımda çizim menüsü çok esnek bir yapıya sahip olup kullanıcıya birçok tasarım ve plan değişikliği konusunda izin vermektedir. Kullanıcı araziyi fare yardımıyla ekrana çizebilmektedir. Şekil 4 de örnek bir tarla çizimi verilmiştir. Şekilde sadece tarlanın dış kenar çizgileri ve su kaynağının (pompa) yeri ve ana boru çizilmektedir. Görüntünün sol tarafındaki belirteçlerde laterallerin hem sağ hem solda olup olmadığı ve fırlatıcı sayısı girilmektedir. Yazılım bitki termodinamik verileri, bitki kök derinliği gibi şekil 1 ve 2 'de girilen değerlere göre hesaplanmış sulama değişkenlerini bu çizim ekranında girilen verilerle buluşturur. Böylece; şekil 5 'de verildiği gibi ana boruda laterallerin yerleşim planları yazılım tarafından oluşturulur ve çizilir.
Yazılım bitki su tüketimini, sulama aralığını, latarel durak sayısını, sulama sürelerini hesaplamak suretiyle bu bilgileri tasarımı yapılmış tarla projesine aktarmaktadır. Buradan elde edilen bilgilerle, ana boru, latarellerde ki tüm kayıplar, kritik hat belirlenmek suretiyle hesaplanmakta, optimum boru çapları belirlenmekte, basma yükseklikleri ve toplam debinin hesabından sonra gereken pompa gücü hesabı yazılım tarafından çıkarılmaktadır. Debiler farklı renklerle temsil edilmişlerdir. Kullanıcı, yazılımın istasyon, proje, spring bilgileri ve çizime bağlı olarak otomatik olarak hesapladığı boru çaplarını ve kayıplarını çap değiştir veya hıza göre optimize belirteçlerini kullanarak değiştirebilir. Yazılım standart bir su hızı için çapları optimize etmektedir. Ancak şekil 5'nın alt kısmında görüldüğü gibi kullanıcı tablodan istediği boru çaplarının değiştirebilir veya hat optimizasyonunu başka bir hız için tekrar yenileyebilir. Bu esneklikler tüm yazılımda sağlanmıştır. Herhangi bir çizim yazılımına gerek duyulmadan tüm tasarım çizim arabirimi sayesinde oluşturulmaktadır. İşletim sisteminin tüm özelliklerini kullanan yazılım, çeşitli kelime işlem programlarına teknik hesaplamaları gönderebilmekte, ve proje sunumunda büyük hız sağlamaktadır. Projede kullanılan malzeme listesi en küçük bağlantı elemanına kadar yazılım tarafından belirlenebilmektedir. Lateral borularının çap ve debileri ile üstündeki fırlatıcı yerleri ve sayıları şekil 7 'de görümektedir.
Şekil 6 'da ana borunun üzerine takılacak lateral sayıları ve lateral aralıkları ile borudan geçecek akışkan debisine bağlı olarak hesaplanmış debiler görülmektedir. Aynı şekilde lateraller de otomatik çaplandırılır. Böylece yazılım tarla için en uygun yağmurlama su şebekesini tasarlamakta, tarlada kullanılacak en uygun boru çapları, bu çizim üzerinde ana sulama borusunun ve bu ana boruya bağlanacak lateral hatlarının değiştirilme planları numaralı olarak lateralin boruya bağlandığında ve sulama başlatıldığında ne kadar süreyle sulama yapılması gerektiğini hesaplanmakta ve ortaya bilgisayar ortamında bir sulama andırımı çıkmaktadır. Çiftçi tarlasında lateralleri şekil 5 'deki ana boruda 1 nolu noktaların bir grubundan bir tanesine (ki 10 tane) bağlamış olsun şekil 3 'deki gibi bu lateral 4 saat çalıştırılacak, aynı anda 3 lateral ana boruya bağlı olacak ve bu üç lateral 6 numaralı noktalara değiştirilecektir. Lateral borular aynı 1 numaralı noktalar grubundan ikincisine 11 gün sonra tekrar bağlanacaktır. Bu yöntemle bütün numaralarda 4'er saat sulama yapılacak ve tüm tarla sulanmış olacaktır.

SONUÇ
Yazılımın çok fazla sayıda yararlı çıktısı bulunmaktadır. Tarladaki yanlış sulamadan dolayı meydana gelen taban suyu yükselmesi ve toprağın tuzlanması zaman içinde toprağın ürün verimini düşürmekte ve bir süreç sonunda da tamamen çölleştirmektedir. Fazla sulama nedeniyle toprak yüzeyinden toprağın verimli kısmı suyla sürüklenip gitmektedir. Bu olanlar çiftçinin tarlayı fazla sulaması, eğer artezyen kullanıyorsa kuyusunun da tuzlanmasına, akuferlerin yok olmasına, çiftçinin fazladan mazot ve elektrik parası ödemesine neden olmaktadır. Verim ise maalesef yıllara sari olarak düşmektedir. Nitekim Salma sulama ve bilinçsiz sulama yöntemiyle sulanan GAP 'ın ilk bölümleri ve Çukurova 'nın bir kısmının çölleştiği herkes tarafından bilinmektedir. Bu konu Türkiye'nin acil konularından biridir. Tarıma teknoloji ve bilginin girmesi şarttır. Bu da bu ve bunun gibi araştırma konuları ile çözülebilir. Normal koşullarda yazılımın yaptığı hesap ve optimizasyonlar bir kişinin günlerini alacak bir iştir. Doğal olarak tarım bakanlığının uç beyi gibi çalışan ziraat mühendisleri sulama ve optimizasyon çözümünü, bölgesinde herkes için üretemez. Bu nedenle mühendisin bilgisi çiftçiye bir sonuç olarak yansıyamamaktadır. Bu da olmaktadır. Bu yazılım bir çiftinin elindeki malzemeye göre veya sıfırdan; nerede, hangi bitkiyi yetiştirmek istiyorsa, ziraat mühendisinin, ona, her türlü sulama planını dakikalara sığacak zaman içinde verebilecek kapasitededir.

KAYNAKLAR
International Water and Irrigation Vol 20, No:22, S 2, 14, 2000.
İrrigation.
Trakya ün ders notları
Güngör Y., Erözel A.Z., Yıldırım O., Sulama, A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın no:1443, 1996.
Çengel Y., Thermodynamics, Mc Graw Hill Co., 1996.&%+^'!'^'+^'%+&%/&(/)
Delibaş L., Sulama, Tekirdağ Ün. Ziraat Fak. Yayın no: 213, 1994.
Sözer Y,. Yağmurlama Metodu İle Sulama, Pimaş Yayınları No:6, 1972.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1985-1995 Ölçüm Dosyaları.
Finkel, H.J., Handbook of İrrigation Tech., CRC İnc., Boca Raton, Florida, 1982.
David, F.R., Procedural element for Computer Graphics, Mc.Graw Hill, 1988.
11. Fluid Mechanics,

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

SEKTÖREL

>> Aşı uyuşmazlığının belirlenmesinde moleküler yöntemlerin kullanılması

>> Mediterranean Fruit Company, Türkiye

>> Tarımsal sulamada bilgisayar yazılımı

 
ANA SAYFAYA DÖN
 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.