ARAŞTIRMA

Öğr. Gör. Dr. Yahya Ulusoy
Uludağ Üni. Teknik Bilimler MYO

Prof. Dr. Kamil Alibaş
Uludağ Üni. Zir. Fak. Tarım Mak. Blm.


Bitkisel Yağlardan Biyodisel Üretimi

- Biyodisel, bitkisel ve hayvansal yağların metil alkol (veya etil alkol) ile katalizör eşliğinde üretilen ve disel yakıtına alternatif bir yakıttır. Disel yakıtı ile çalışan bütün motorlarda yakıt olarak kullanılabilir. Ham bitkisel yağlar, lokanta ve yemek fabrikaları atık yağları, bozulmuş acılaşmış yağlar, mezbaha atıkları olan hayvansal yağlar aynı şekilde ve yöntemle esterleştirilip biyodisele dönüştürülebilir.

- Bitkisel Yağların Yakıt Olarak Kullanım Yöntemleri
Bitkisel yağların yakıt olarak kullanılabilmelerini sağlamak amacı ile iki yönde çalışmalara ağırlık verilmiştir. Yakıt özelliklerinin iyileştirilmesi konusundaki çalışmaların ağırlığını, bitkisel yağların viskozitelerinin azaltılması oluşturmaktadır. Bitkisel yağların viskozitelerinin azaltılmasında, ısıl ve kimyasal olmak üzere iki yöntem uygulanmaktadır. Genel olarak üzerinde çalışılan yöntem kimyasal yöntemdir. Kimyasal yöntem iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Bunlar;

Birinci Yöntem :Bu yönteme seyretme yöntemi adı verilmektedir. Bitkisel yağların belirli oranlarda disel yakıtına karıştırılması olarak tanımlanır. Yapılan araştırmada motorin içerisindeki bitkisel yağ oranının %25'e kadar olması durumunda, motor performans değerlerinde önemli bir değişikliğin olmadığı belirlenmiştir. Bazı ülkelerde B20 adı ile satışı yapılan motor yakıtının bileşimi de, motorin içerisine %20 oranında bitkisel yağ katılarak elde edilmektedir. Bu şekilde elde edilen yakıtın disel yakıtına göre maliyetinin daha düşük olduğu ve performans değerlerinin disel yakıtına yakın olduğu belirtilmektedir.

İkinci Yöntem: Bitkisel yağların disel yakıt alternatifi olarak uygunlaştırılmasında izlenen en önemli kimyasal yöntem transesterifikasyon veya diğer adıyla alkoliz reaksiyonudur. Transesterifikasyon, bitkisel yağın küçük molekül ağırlıklı bir alkolle katalizörlüğünde gliserin ve yağ asidi esteri oluşturmak üzere reaksiyona girmesidir. Bitkisel yağlarda transesterifikasyon uygulanması Şekil1'de verilmiştir.


Şekil 1. Bitkisel Yağın Transesterifikasyonu

2. Biyodisel Üretimi
Yapılan araştırmada, biyodisel üretiminin deneysel olarak gerçekleştirilebilmesi için, bir biyodisel üretim prototipi oluşturulmuştur. Elde edilen biyodisel yakıtı kimyasal ve ekonomik açıdan analiz edilmiştir. Yakıt aynı zamanda motor üzerinde kullanılarak performans testlerine tabi tutulmuş ve literatüre uygun sonuçlar elde edilmiştir. Kurulan biyodisel üretim prototipi Şekil 2'de verilmiştir.


Şekil 2. Biyodisel Üretim Prototipi

Biyodisel üretimi için katalizör, alkol ve ham yağ kullanılmıştır. İlk aşamada işleme tabii tutulan yağın asitlik derecesi tespit edilerek katalizör miktarı bulunmuştur. Bu işlemden sonra işleme girecek materyaller hazırlanmıştır.
Bunlar;
-Katalizör miktarı (birim litre için yaklaşık yağın % 1-1.6'sı kadar ),
-Yağ miktarı (%100 oranında ham yağ -birim litre),
-Alkol oranı, (Metil alkol kullanımında, yağın %20'si, Etil alkolda ise %30).
Belirlenen bu karışım oranlarına bağlı kalarak, ilkönce katalizör ve alkol birbirleriyle karıştırmakta daha sonra bu karışım ham yağ ile karıştırılarak yaklaşık 8 saat bekletmektedir. Bu beklemede deponun üst kısmında biyodisel, alt kısmında da gliserin ayrışmış duruma gelir. Bu ürünler ayrı kaplara aktarılarak biyodisel ve gliserin elde edilmektedir. Bu şekilde elde edilen biyodisel, yakıt olarak kullanılmıştır.

3. Maliyet Analizi
Yurdumuzda biyodisel üretiminin maliyet açısından incelenmesi kullanılan verilere göre değişiklik gösterebilir. Buradaki ön maliyet incelemesindeki amaç, çiftçinin ürettiği yağ bitkisi tohumunu doğrudan satması yerine, bunu biyodisele dönüştürerek kendi araçlarında disel yakıtı yerine kullanması durumunda elde edilebileceği gelir hakkında bilgi vermektir. Yurt dışında biyodiselin çiftçi birlikleri aracılığı ile üretilmesi ve çiftçinin kendi araçlarında kullanması durumunda, petrol kökenli yakıtlar üzerine uygulanan vergilerden muaf tutulduğu belirtilmektedir. Ülkemizde de biyodisel ile ilgili yasal düzenlemenin henüz yapılmamış olması nedeniyle, bugün için biyodiseli çiftçi kendi traktör ve araçlarında kullanmak üzere üretmesi durumunda, biyodisel üzerinde petrol ürünlerine uygulanan vergi yükü bulunmamaktadır. Yine yurt dışında kendi biyodiselini üreten tarım işletmelerinin büyük bir kısmında, küçük kapasiteli yağ presi de bulunmaktadır. Bu nedenle ön maliyet incelemesinde maliyet unsurları arasında yer alan vergi yükleri ve taşıma giderleri dikkate alınmamıştır. Ön maliyet incelemesi, ülkemizde üretimi günden güne yaygınlaşmakta olan kanola ve soya bitkileri için yapılmıştır.

3.1. Kanoladan Biyodisel Üretiminin Maliyet Analizi
- 1 dekardan üretilen kanola miktarı literatür bilgisine göre ortalama 300 kg'dır. Kanola tohumu satış fiyatı olan 450 000 TL/kg değeri dikkate alındığında, 1 dekardan elde edilen kanola geliri; 135 000 000 TL/da olacaktır. (Burada, 2003 yılı için verilen 90 000 TL/kg tutarındaki destekleme fiyatı dikkate alınmamıştır)
- 1 kg kanoladan ortalama 450 gram biyodisel üretilebilmektedir. Bunun geri kalan 550 gramı küspe olarak değerlendirilmektedir. Bu değerler dikkate alındığında,1 dekardan 135 kg (153,4 L) biyodisel ve 165 kg küspe elde edilmektedir.
Çiftçi üretmiş olduğu kanola tohumunu doğrudan satma yerine, biyodiesele dönüştürmeye karar verirse, yağ fabrikalarına, tohumundan yağ çıkarma masrafı ödeyecektir. Bunun bedeli ortalama ürün fiyatının %10'u kadar tutmaktadır. Bugün için rakamsal değerler olarak, yağın elde edilmesi için kanola tohumunun preslenme ücretinin 45 000 TL/kg ve yağın biyodiesele dönüştürme ücretinin de ortalama 115 000 TL/L olduğu söylenebilir. Diesel yakıtının birim fiyatını 1 350 000 TL/L, kanola küspesinin birim fiyatını da 257 000TL/kg alarak, bir dekardan elde edilecek olan biyodisel ücreti 207 090 000 TL/da, Bir dekardan elde edilecek küspe ücreti ise 42 405 000 TL/da olacaktır. Bu gelirlerden bir dekardan elde edilen üründen, yağ fabrikasına yağı çıkarmak için ödenecek olan 13 500 000 TL ve bir dekardan üretilebilecek olan yağın biyodiesele dönüşümü için yapılacak olan 15 525 000 TL tutarındaki masraflar çıkarıldığında, kanola üretiminden bu yolla elde edilebilecek toplam net gelir 220 460 000 TL/da olacaktır. Ön maliyet incelemesinden de görüldüğü gibi kanola tohumunun doğrudan satışına göre, kanolanın biyodisel olarak değerlendirilmesi durumunda çiftçi 1 dekardan 85 460 000 TL daha fazla gelir elde edebilecektir.

3.2. Soyadan Biyodisel Üretiminin Maliyet Analizi
- 1 dekardan üretilen soya miktarının literatür bilgisine göre, kanola ile aynı değer olan 300 kg olduğu kabul edilirse, soya tohumu satış fiyatı olan 400 000 TL/kg değeri dikkate alındığında, tohumun doğrudan satışı ile 1 dekardan elde edilen soya geliri; 120 000 000 TL/da olacaktır.
- 1 kg soyadan ortalama (%25 yağ oranından) 250 gram biyodisel üretilebilmektedir. Bunun geri kalan 750 gramı küspe olarak değerlendirilmektedir. Bu değerler dikkate alındığında,1 dekardan 75 kg (85,22 L) biyodisel ve 225 kg küspe elde edilmektedir. Çiftçi üretmiş olduğu soya tohumunu doğrudan satma yerine, biyodisele dönüştürmek isterse, yukarıda kanola için verilen masraf değerleri burada da aynen geçerli olacaktır. Ancak kanoladan farklı olarak, soya küspesinin birim fiyatı daha yüksektir. Soya küspesinin ortalama fiyatı 500 000TL/kg değeri göz önüne alındığında, soya için 1 dekardan elde edilecek olan biyodisel ücreti 114 750 000 TL/da, bir dekardan elde edilecek küspe ücreti ise 112 500 000 TL olacaktır. Bu bürüt gelirden, yağ çıkarma masrafı olanı 13 500 000 TL ve biyodiesele dönüştürme masrafı olan 9 775 000 TL tutarlarındaki masraf değerleri çıkarılırsa, soya üretiminden biyodiesel üretme yoluyla edilebilecek toplam net gelir 203 930 000 TL/da olacaktır. Ön maliyet incelemesinden de görüldüğü gibi soya tohumunun doğrudan satışına göre, soyanın biyodiesel olarak değerlendirilmesi durumunda çiftçi 1 dekardan 83 930 000 TL daha fazla gelir elde edebilecektir.
Ayrıca bu gelirlere, her iki bitki içinde, burada değerlendirmeye alınmayan, biyodisel üretiminde ortaya çıkan sabun ve kimya sanayinin önemli bir ham maddesi olan gliserinin, satışından elde edilecek gelirde ilave olacaktır. Literatür verilerine göre biyodisel üretim maliyeti ile gliserin satış fiyatı birbirini karşılayabilmektedir.Bu sonuç göz önünde tutulursa çiftçinin karı hesaplanan değerden daha fazla olacaktır. (Ön maliyet analizinin yapıldığı yıl 2003 ve analizin yapıldığı sıradaki dolar kuru da 1 430 000 TL/$ dır.)

4. Sonuç
Ülkemizde petrol kaynaklarının yetersiz olması diğer yandan yaşanılan enerji krizleri, alternatif enerji kaynaklarını gündeme getirmektedir. GAP projesi ile her yıl 150.000 hektar alanın sulu tarıma açılarak, toplam 1.7 milyon hektar alanın sulanması planlanmaktadır. Bu büyük projenin sadece yağlı tohum üretiminde % 73 gibi oldukça büyük bir artışa neden olacağı tahmin edilmektedir.
Özellikle soya yağı ve pamuk yağının maliyetinin diğer yağlara göre düşük olması nedeniyle bu bitkiler ülkemizde yeniden yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu bitkilerden elde edilen yağların henüz yeterince benimsenmemesi çiftçimizi zor durumda bırakmakta ve bu bitkilerin üretiminden vazgeçirtebilmektedir. Bu konuda üretilecek politikalar çerçevesinde Avrupa Birliğinde uygulanmakta olan sübvanse mekanizması işletilirse, çiftçilerin yağ bitkileri üretimine teşviki sağlanacaktır. Biyodisel kullanımı Türkiye açısından değerlendirilirse şu sonuçlar ön plana çıkmaktadır.
-Türkiye'de disel yakıtına alternatif bir yakıt üretilecektir.
-Üretilen yakıt çevre dostu olarak, Türkiye'nin kanayan yarası olan çevre kirliliğine çözüm olacaktır.
-Türkiye'nin petrole olan ihtiyacı bakımından dışa bağımlılıktan kurtulmasına yardımcı ve enerji açığına çözüm olacaktır.
-Türkiye tarımsal potansiyelini daha doğru ve faal olarak kullanabilecek ve yeni iş olanakları açılacaktır.
Biyodiselin ülkemizde kullanılır hale getirilmesinin gerek tarım gerekse otomotiv sektörünün ekonomik olarak güçlenmesi sonucunu doğuracağı göz önüne alınarak, bu konuda bilinçli politikalar oluşturulması ve uygulamaya sokulması gereklidir.

5. Kaynaklar
1.http://www.biyomotorin-biodiesel.com/biomoto.html.
2.KAUFMAN K.R., M. ZIEJEWSKI, 1984, Sunflower methyl Esters for Direct Injected Disel Engines. Transactions of the ASAE., USA p. 1626-1633.
3.PETERSON C.L., 1986. Vegetable Oil as a Disel Fuel: Status and Research Priorities. Transactions of the ASAE. USA, p.1413-1422.
4.ULUSOY Y., K. ALİBAŞ, 1999. Using Various Vegetable Oil as Alternative Fuel in Disel Engine. 7th International Congress on Agricultural Mechanization and Energy 26-27 May, Adana, 99-ee-069, p. 297-301. 5.ULUSOY Y. 2000. Kullanılmış Ayçiçek Yağı Metil Esterinin Alternatif Yakıt Olarak Kullanımı. III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu.15-17 Kasım 2000 İstanbul. ISBN 975-8547-00-3
6.ULUSOY Y., K.ALİBAŞ, 2002, Disel Motorlarda Biyodisel Kullanımının Teknik ve
Ekonomik Olarak İncelenmesi. U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi Sayı 16. s 37-50. BURSA
7.<http://www.istanbulticaretborsasi.org.tr/fpdb/Aylik/ACesit.asp?ackod=0501>

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.