ARAŞTIRMA

 
1938'de bu kadar kapsamlı kongre yapan bir ülkenin, 2001 yılındaki tarımı böyle olmamalıydı...


1938 Kongre tâlimatnamesi - II

1-Vekalet, memlekette kongre mevzuuna muvazi daimi bir fikir cereyanı vücuda getirmek ve bunu ayakta tutabilmek için, sayın üyelere ehemiyetli bir neşriyat kolleksiyonu takdim etmektedir. Bu kitaplar okunmalı, yayılmalı ve kongreden sonra takip edecek olan gerek bu kabil, gerek gazete ve mecmua şeklinde Vekalet neşriyatını da almak isteyenler, isim ve adreslerini şimdiden Umumi Katipliğe yazdırmalıdır. Bu kitaplar mektepler, kütüphaneler, kıraathaneler ve mümasil halk mecmaı mahallerce de Umumi Katiplikten istenebilir.

2-Başka memleketler ziraat nezaretleri neşriyatından bir kısmını gösteren nümuneleri Ziraat Vekaleti binasında 94 numaralı salonda ziyaret ediniz.

3-Filmlerden en çok hangisi ile alakadar olursanız, bunların sinema programlarına ithali veya hususi projeksiyonlar tertibi için Umumi Katipliğe malümat veriniz. Vekalet gerek bu filmleri gerek peyderpey yaptıracağı veya satın alacağı filmleri seyyar makinelerle köylerde, şehirlerde, mekteplerde, askeri kıt’alarda da gösterecektir. Hangi filmleri hangi mevsimde ve nerelerde göstermek veya iareten almak isterseniz bunu da Umumi Katipliğe bildiriniz. Vekalet, elindeki filmleri meccanen milli sinemalara her zaman iareye amadedir. Bulunduğunuz mahallerdeki müessesatı ve sinemaları bu filmleri istemeğe davet ve teşvik ediniz.

4-Vekalet, seyyar projeksiyon için otomobil içinde her türlü tertibatı haiz 5 makineye malik olduğu gibi alıcı makineye de maliktir. Bunlardan alakalılar daima ve meccanen isitifade için müracaat edebilirler.

 

Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Yayını

Belgeler:

Takım 1 Ana Direktifler

A - Ana direktifler

B - 08.11.1937 tarihli Hükümet Programı alakalı kısmı.

Takım 2 Türkiye zirai ihracat emtiasının piyasalarda rekabet mücadelesi (marketing)./ Amerika Birleşik Devletleri yayım sistemi./ABD’de ziraat teşkilatı tarihi ve yapılan tecrübelerin müsbet ve menfi neticeleri./ ABD’de Kooperatif tekniği hakkında rapor (marketing)./ Latin memleketlerinde mevcut sendikalar./ Belçika <<Boerenbond>> Köylüler Birliği (marketing)./ Bulgaristan’da ziraat tedrisat ve teşkilatı hakkında rapor.

Takım 3 Güdümlü Ekonomi ve muhtelif memleketlerde güdümlü ekonominin agrikültürde tatbikatı./ Orta Avrupa’nın agrikültür sistemleri.

A Serisi:

Takım-1 Türkiye ziraat mahsullerinin satışı. (Marketing).

Takım-2 Zirai bölgeler ve bunlarda yapılacak teşkilat için proje.

Takım-3 Köy Kalkınması ve zirai kalkınma milli seferberliğinde mali plan için menbalar.

Takım-4 Türk çiftçisinin önündeki müsbet imkanlar nedir?...Dünya çiftçisi neler yetiştiriyor ?... Yetiştirdiklerini nerelere satıyor ?... Bizim bugünkü vaziyetimiz nedir?... (istatistik)

Takım-5 Meyvelerin piyasaya hazırlanması (marketing).

Takım-6 Komşu memleketlerde zirai müşhadeler

Takım-7 Dibağat maddeleri, hakkında Yüksek Ziraat Enstitüsü alakalı profesörü tarafından kongre için hazırlanmış ve tabedilmiş rapor ve Otokritiği.

(Bu kitap vekalette tesis edilen otokritik sistemi hakkında bir fikir vermek üzere bastırılmıştır.)

Takım-8 Türk tütünü ve tütüncülüğü. (Gümrük ve inhisarlar Vek. Raporu).

Takım-9 Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasında bir tütün anlaşmasının lüzum ve faydaları (marketing).

(Bu kitabın Fransızcası da basılmıştır).

Takım-10 Zirai işletmeler Muhasebesi ve teşkilatı.

Takım-11 Türkiye Ziraat siyasetinin esas meseleleri hakkında düşünceler.

Takım-12 Türkiye’nin Amerikalı mütehassıs heyet tarafından iktisadi bakımdan umumi bir tetkiki

(Ziraat kısmı)

Takım-13 Türkiye ekmeklik ve makarnalık buğdaylarının standardize edilmesi./Zahire kuyuları.

Takım-14 Çiftçilikte at kullanılması ve at miktarının arttırılması./ Koşum atı cinsleri.

Takım-15 Türkiye sütçülüğünün durumu./ Sağmal sürülerin ıslahı.

Takım-16 Şarapçılık hakkında rapor./ Üzüm usareciliği ve cibrecilik. (Güm. Ve İnh. Vek. Raporu).

Takım-17 Ankara vilayeti ziyaret raporu

Takım-18 Türkiye’de sulama ziraati

Takım-19 Sofra zeytinciliği üzerinde etüdler.

Takım-20 Geniş mikyasta tavuk beslemek.

Takım-21 Akkol: Köylüyü filen yetiştirmek için kesitrme yollar. Amerika’da <<4-H>> kulübü denen köylü çocukları ve kadınları arasında Devletçe himaye ve yardım suretile teşkil olunan cemiyetler nedir?... Bizde <<Akkol>> la neyi kastediyoruz?..

Takım-22 Orta Anadolu zirai işletme hesapları I ve II

Takım-23 Yayım işlerinin tertibi ve idaresi

Takım-24 Ziraatte küçük sulardan istifade

Takım-25 Zirai sigortalar

Takım-26 Köy kalkınması hakkında rapor

Takım-27 Zeytincilik./ Zeytinyağı sanayii./ Zeytinyağı ve elaiotekni

Takım-28 Toprak erozyonu nedir?..

Takım-29 Köyü ve ziraati ilgilendiren atasözleri.

Takım-30 Yunan Sultaniye üzümleri./ Yunan kuru üzümleri.

Takım-31 Çiftliklerde ve fabrikalarda peynir imali

Takım-32 Toprak mülkiyeti islahatı üzerine Milletler Cemiyeti ihtisas heyetince yapılmış bir etüd.

Takım-33 türkiye’de ziraat ve sun’i gübre hakkında İngiliz Kimya Sanayii tröstünün bir raporu ve sun’i gübreler hakkındaki İngiliz Kanununun tercümesi.

Takım-34 Karacabey harası hakkında bir Macar mütehassısının raporu.

B Serisi:

Takım-1 Türkiye’de zirai araştırma müesseseleri./ Agronom teşkilatı./ Türkiye’nin ziraat bölgeleri./ Türkiye ziraat veriminin başka memleketlerle mükayessesi./ Türk köylülülerinin yaşları ve ziraat üzerine olan tesirleri

Takım-2 Konya Ovası sulama suyunu temin eden havzanın hidorolojik vaziyeti.

Takım-3 Anadolu toprak ve suları./ Toprak erozyonuna karı alınacak tedbirler./ Memleketimizde ümüs meselesi./ Tabii gübrenin ehemmiyeti./ Kimyevi gübre, memmlekette kimyevi gübrenin kullanılması.

Takım-4 Orta Anadolu çiftçiliği için alınması lazım gelen tedbirler./ Orta Anadolu kuru ziraati./ Orta Anadolu için yeni ziraat metodları./ Ziraat alet ve makineleri ve vasıtaları.

Takım-5 Türkiye buğdaylarının teknolojik evsafı./ Karadeniz mıntıkasında bin tane çeşidi buğday ziraati./ Islah edilmiş buğday tohumlarının çabuk üretilmesi çareleri./ Türkiye biralık arpaları./ Mısır./ Türkiye’de pirinç ziraati./ Soya.

Takım-6 Afyon./ Tütün./ Pamukçuluk./ 500 bin balya pamuk yetiştirmek için alınması lazım gelen tedbirler.

Takım-7 Kastamonu kendirciliğinin umumi vaziyeti./ Memleketimizin kendir ve ketenciliği./ Keten, kenevir, jüt./ Ketenlerimiz./ Keten ve kenevir./ Kendirlerimiz.

Takım-8 Türkiye’de fındık ziraati./ Fındık ticareti ve endüstrisi.

Takım-9 Meyvecilik, bağcılık ve sebzecilik ve çay ziraati./ Türkiye’de meyve ve sebzelerin kıymetlendirilmesi.

Takım-10 Sürme hastalığının Türkiye’de yayılışı./ Sürme hastalığı ve bulaşma kabiliyeti./ Türkiye’de tohum ilaçlama işleri./ Zirai mücadele.

Takım-11 Türkiye Ormancılığının vazife ve gayeleri./ Türkiye’nin mahlukat, kereste, travers ve diğer ahşap ihtiyaçları./ Okaliptus ağaçlandırması./ Okaliptus./ Orman haritalarının temini./ ormancılık tedrisatı./ ağaçlandırma raporu./ fıçı ve fıçı sanayii./ şimşir./ funda kökünden pipo imali./ reçine sanayii.

Takım-12 Atçılık./ uzun yayla at yetiştirme işleri./ Eskişehir-çifteler at yetiştirme işleri./ Türkiye’de hayvan yetiştirme hakkında bir mütehassısın raporu./ Türkiye atçılığı hakkında umumi düşünceler./ memleketimizde tabii ve sun’i tohumlama.

Takım-13 Türkiye sığırcılığının bugünkü vaziyeti ve ilerisi için alınması gelen tedbirleri./ koyunculuk (merinos,tiftik)./ Türkiye’de sütçülük.

Takım-14 Memleketimizde tavukçuluğun inkişaf ettirilmesi çareleri./ Türkiye’de tavşan yetiştirme imkanları./ İpek böcekçilği./ Arıcılık işleri.

Takım-15 Sağlık müesseseleri ve hayvan hastaneleri./ hayvan hastalıkları ile mücadele.

Takım-16 Türkiye’de hayvan meselesi ve ilmi./ Türkiye ziraatinde hayvan yemlerinin esasları./ Türkiye’de ekşi yem hazırlanması./ Türkiye’de yonca ziraati

Takım-17 Yerli ham derilerimiz./ Türkiye ziraat ve deri endüstrisi./ Türkiye bir debağat ve deri araştırma enstitüsünün kurulması için esaslar.

 

Kongre çalışmalarına ait umumi hükümler

Madde-1 Saylavlar ve resmi mümessiller hariç olmak üzere kongre umumi heyetinde, komisyon ve tali komisyonlarında söz söylemek, teklif yapmak ve reye iştirak etmek isteyen her zatın, en geç Kongrenin toplama gününden bir gün evveline kadar Kongre Umumi Katipliğine müracatla aza kartı ve işareti almış olması şarttır.

Madde-2 Kongre umumi heyetinde, komisyonlarında ve tali komisyonlarında söz söyliyen aza, noktai nazarlarını ve söylediklerini havi tahriri bir hulasayı içtimai takip eden ilk 2 saat içinde alakalı raportörlere tevdi etmedikleri takdirde, raportörlerin yaptıkları hulasalar kendileri için gayri kabili itiraz mahiyet alır.

Madde-3 Rapor ve tekliflerinin tahriri olarak dağıtılmasının arzu edenlerin bu raporları laakal altı saat evvel kongre umumi katipliğine veya umumi katipliğe tevdi edilmek üzere müracat memuruna vermiş olmaları lazımdır. Bu raporları 10 sayfayı mütecaviz bulunduğu takdirde günü zarfında tekstil ve tevzii lazım gelip gelmiyeceğini reislerden laakal ikisinin karar vermesi icap eder.

Madde-4 Bir azanın herhangi bir komisyona ayrılması gibi diğer komisyonlar mesai ve müzakerelerine iştirak edemeyeceği demek değildir. Bilakis bütün üyelerin kendilerini ilgilendiren mevzular üzerinde çalışan diğer komisyon ve tali komisyon toplantılarına da mümkün oldukça iştirakleri temenni olunur.

Mardde-5 Komisyon reisleri tali komisyonlardan bir veya bir kaçına bir arada ve bir birini müteakip cem ve müzakereye davet edebilir.

Madde-6 Reis’e, zabıt katiplerine ve kendilerini şahsen tanımayanlara kolaylık olmak üzere heyeti umumiyelerde, komisyonlarda, tali komisyonlarda söz isteyeceklerin, söz isterken ad ve soyadlarını zigrederek bu taleplerini yapmalarını ve söze başlarken de yine isim, soyadı ve mahallerini tekrar ederek söze başlamaları lazımdır.

 

Kongre üyelerine kolaylıklar ve hizmetler

Kolaylıklar:

1-Umumi Katipliğe bağlı hususi bir kalem vardır. Bu kalem kongre azasının vereceği rapor ve mutaleaları süraatle makinede yazıp ve arzu edilenleri icap eden sayıda teksir edip kendilerine takdim veya arzuları vechiyle tevzi eder bunun için umum katipliğe müracaat edilmesi kafidir.

2-Kongre azasının bilvesile hükümet merkezinde takip etmek istedikleri işleri takip ve neticelerini kendilerine bildirmek, gezmek, görmek, tetkik etmek istedikleri hususları temin etmek için ziraat vekaleti muamelat müfettişi memur edilmiştir.

3-Kongre haricinde vekaletten temenniler, şikayetler, tenkitler için müteatdit yerlere mektup kutuları konmuştur. Bunlara atacakları mektupların cevapları nihayet ertesi gün zarfında kendilerine arz olunur ve takip ve tetkika muhtaç olanların neticesi, keza süraatle bildirilir.

Hizmetler:

1-Takip eden listedeki oteller ve lokantalar kongre azasına ikamet ve yiyecek faturalarında yüzde 20 tenzilat yapılacaklardır.

2-Sinemalarda tenzilat yapacaklardır.


BU HABERLE İLGİLİ DİĞER GELİŞMELER

Haber listemize üye olup tarım sektöründeki haberlere, geliştirici herkese açık tartışma platfomlarına katılabilirsiniz.
.
Mail adresinizi sol aşağıya yazın ve "Listeye Gir" butonuna tıklayın.
Karşınıza gelecek sayfadaki formu eksiksiz doldurun.

Powered by ListBot

ARAŞTIRMA

>> Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma
>> Kongresi / Ankara 1938

>>
Araştırmacı gözüyle / Bir bardak
>> çayın 75 yıllık hikayesi
>> A. Nedim NAZLICAN
 
ANA SAYFAYA DÖN
 


Türkiye'nin sahibi hakikisi ve efendisi, hakiki müstahsil olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah ve saadete müstehak ve layık olan köylüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin iktisadi siyaseti bu esas gayeyi istihsale matuftur. Yedi asırdan beri cihanın dört köşesine sevk edilerek kanlarını akıttığımız, kemiklerini yabancı topraklarda bıraktığımız ve yedi asırdan beri emeklerini ellerinden alıp israf eylediğimiz ve buna mukabil daima tahkir, terzil ile mukabele ettiğimiz ve bunca fedakarlıklarına ve ihsanlarına karşı nankörlük, küstahlık ve cebbarlıkla uşak menzilesine indirmek istediğimiz bu asil sahibin huzurunda bugün ihtiramla hakiki vaziyetimizi alalım.
 

 
Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır. Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.