ARAŞTIRMA

 Öğr. Gör. Hakan AKGÜN
Harran Üniv. Kahta M.Y.O.


Türki'yede Kültür Balıkçılığı Sorunları ve Çözüm Önerileri

Kültür balıkçılığı; bütün su ürünlerinin tüketim(gıda)amacıyla kontrollü bir şekilde üretmek ve yetiştirmektir.Kültür balıkçılığı son yıllarda en hızlı büyüyen gıda üretim sektörlerindendir. Dünya'da su ürünleri üretiminin dörtte birinden fazlası yetiştiricilikten sağlanmaktadır.Türkiye'de su ürünleri üretimi 2001 yılı rakamlarıyla 594 bin 977 tondur.Bu miktarın 129 bin 927 tonu yetiştiricilik,465 bin 180 tonu ise avcılıktan sağlanmıştır.18 bin 978 tonu ihraç edilmektedir(Tuş,2004)
Günümüzde artan nüfus ve buna bağlı olarak sağlıklı beslenme kaygısıyla gerek dünyada gerek se ülkemizde su ürünlerine olan ilgi sürekli olarak artmaktadır.Su ürünlerine talebin artması,su ürünleri sektörünü daha cazip hale getirmiştir.

KÜLTÜR BALIKÇILIĞI ve SORUNLARI
Kültür balıkçılığında karşılaşılan sorunlar müteşebbisleri çoğu zaman zora sokmaktadır.Pazarlamadan çevre sorunlarına değin olumsuz birtakım etkenler ve mevzuat sorunları kültür balıkçılığında yaşanılan ciddi problemlerdendir.

Pazar Sorunu
Su ürünlerinin pazarlanmasında karşılaşılan başlıca problemler; Düşük üretim, Statik talep, Sınırlı istek, Fiyat dalgalanmaları, İşleme ve muhafaza problemleri, Dağıtım problemleri ve diğer proteinli besinlerle rekabet olarak sıralanabilir.Bu problemlerden bazıları entegre tesis sayısının artması nedeniyle kısmen giderilmiştir (Atay,2001).

Türkiye'de ihracat yapabilecek şekilde sertifikalı 72 adet su ürünleri işleme-paketleme tesisi mevcuttur(Tuş,2004).Son yıllarda entegre tesis sayısındaki artış hem istihdam bağlamında hem de ihracat nedeniyle ülke ekonomisine büyük bir yara sağlamaktadır. Türkiye su ürünleri sektöründe hem ithalatçı,hem de ihracatçı konumdadır.Dış ticaret gelirlerimize %4 civarında bir katkı sağlanmaktadır.2002 yılında yaklaşık 37 bin 500 ton su ürünleri ihraç edilmiş ve ortalama 101 milyon dolar döviz ülkemize kazandırmıştır.

Biyolojik Sorunlar
Su ürünleri yetiştiriciliğinde; Hastalık ve parazit, Yavru üretimi, Yırtıcılarla mücadele, Kontrol ve Besleme gibi biyolojik sorunlar büyük önem taşımaktadır(Atay,2001).

Teknolojik Sorunlar
Su ürünleri yetiştiriciliğinde teknolojik sorunlardan en önemlisi,çevre kirliliğidir.Su ortamının dış ortam tarafından kirletilmesi ve kafes sistemi ile yetiştiricilikte,kafeslerin bariyer sistemindeki kirlenme,üretimi olumsuz derecede etkilemektedir(Atay,2001).

Her yıl yaklaşık 3 milyon ton petrol denizlere karışır ve bunun başlıca kaynakları gemiler,kara orjinli deşarjlar ve kazalardır(Lean ve diğ.,1990). Gemilerden (tankerlerden) kaynaklanan kirlenme, yağlı suların atılması ve tankların yıkalması sonucu oluşur. Kıyı balıkçılığı böylelikle tehlikeye girmiş olur. Petrol ve türevleri su içerisine girdiklerinde,suyun üzerinde ince bir film tabakası oluştururlar. Işığın suya nüfuzunu engellerler. İç su ve denizlerin kirlenmesi balık ticaretinin azalmasına ve balık kültürünün yapılmasına büyük bir engel oluşturmaktadır.

Çevre Sorunları
Çevre,su ürünleri yetiştiriciliğindeki en önemli faktördür.Suyun sıcaklığı, tuzluluğu, çözünmüş madde içeriği, bakteriyel ve viral etmenleri, ışık geçirgenliği, rengi, çürümüş madde içeriği, pH'ı, sertliği ve alkanitesi gibi özellikleri, üretimi sınırlayan birinci derecede önemli faktörler olup, yetiştiricilikte ilk önce dikkate alınması gereklidir (Atay,2001). Alabalık işletmelerinin yoğun olarak bulunduğu Karadeniz Bölgesi'nde erozyon nedeniyle oluşan su kirlenmesi ve bulanıklığı, kuluçkahanede ve yavrularda önemli kayıplara neden olmaktadır (Anonim, 2000b). Ülkemizin değişik bölgelerindeki işletmelerde veya sektörler arasında suyun özellikleri,paylaşımı ve kullanımı noktasında da birtakım problemler yaşanmaktadır.

Yem Sorunu
Balık yemi rasyonlarında hayvansal protein kaynağı olarak balık unu kullanılmaktadır. Balık unu üretiminde hammadde temininin balıkçılığa bağlı olması nedeniyle, değişkenlik göstermesi ancak fiyatının giderek yükselmesi, yem ve balık üretimini sınırlandırıcı en önemli faktör haline getirmektedir. Yem giderleri işletmenin ürettiği türe,üretim tekniğine ve üretim kapasitesine bağlı olarak giderlerin %40-%60' ını oluşturur (Atay,1986).
Yem fiyatlarının sürekli artması bazı işletmeleri arayışa itmiştir. Bazı yetiştiriciler,Karadeniz Bölgesi'nde bazı işletmelerin yaptığı gibi ekonomik değeri olmayan balıkları katkı maddeleri ile kıyma makinelerinden geçirip pelet haline getirerek kullanmaktadır (Çöpten, 2000).

İş Gücü Sorunu
Balık yetiştiriciliğinde orta ve düşük düzeyde deneyimli işgücü yetersizliği ,üretime başlamada ve üretimin ekonomik olmasında önemli bir sorun oluşturmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliği,diğer hayvansal üretime göre,deneyimli,hünerli ve bilgili teknik elemana daha fazla gereksinim gösterir. Gerek iç su gerekse deniz balıkları yetiştiriciliği yapan havuz ve ağ kafes işletmeleri, genellikle köylerde, beldelerde veya sosyal alt yapısı olmayan yerlerde tesis edilmişlerdir.İşletmelerin sosyal açıdan yetersiz yerlerde kurulmuş olmaları nitelikli personel istihdam edilmesini ve istihdamın devamlılığını etkilemektedir.Nitekim su ürünleri tesislerinin çok sık personel değiştirdikleri bilinen bir olgudur(Atay,2001).

Mevzuat Sorunu
Su ürünleri yetiştiricilik alanları,özel alanlar hariç,genellikle kamuya ait arazi ve su alanlarıdır. Bu alanlarda su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olanlar mevzuatla ilgili sorunlarını çözümleyememektedirler. Kamuya ait bu alanlar kiralanmış olsalar bile yöre halkı ve yerel yönetimle yetiştirici arasında yararlanma açısından çeşitli sorunların çıkmasına neden olmaktadır (Atay,2001).
Su ürünleri işletmesi tesis etmek isteyen özel veya tüzel kişiler,yaklaşık 11 bakanlıktan izin almak durumundadırlar. Bu işlemler uzun zaman(yaklaşık iki yıl) aldığından,yatırım gecikmekte ve girişimci yatırımdan vazgeçmek-tedir (Atay,1995).
Türkiye'de su ünüleri su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi,yönetimi ve kontrolünden Tarım ve Köy işleri Bakanlığı sorumludur.Su ürünleri yetiştiriciliğine uygun yerlerin yetiştiriciliğe tahsis edilmesi için arazi ve deniz sahalarının kiralanmasında,yetiştiriciliğin mali açıdan teşvik edilmesinde,yetiştiricilikle ilgili vergi ve gümrük işlemlerinde ve diğer düzenlemelerde; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Deniz ve Oseonografi Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Kültür Bakanlığı, Kamu Ortaklığı İdaresi, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, T.C. Ziraat Bankası gibi farklı bakanlık ve kuruluşlar devreye girmektedir (Anonim,1998 a)

Örgütlenme
Türkiye'de farklı su ürünleri sektörü bugün itibariyle henüz tam anlamıyla örgütlü bir sektör değildir. Kooperatiflerin sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı pazarlama, girdi temini, soğuk muhafaza, ihracat ve kredi temini konu-larında yeterince etkili olduğu söylenemez (Elbek, 1993).

Kredi Temininde Karşılaşılan Sorunlar

Kredi talebinde bulunan müteşebbislerin Belediye toplam yatırım tutarının % 50'sini öz kaynaklardan karşılamaları gerekmektedir. Müteşebbislerin kredi talepleri T.C.Ziraat Bankası tarafından ve diğer tarımsal faaliyetlere uygulanan faaliyetlerden üzerinden karşılan-maktadır. Küçük kapasiteli işletme sahipleri kredi faizlerinin yüksekliğinden dolayı kendi imkanları ölçüsünde işletme kurmayı tercih etmektedirler. (Anonim,2000 b).

T.C Ziraat Bankası'ndan yatırım kredisi talebinde bulunana müteşebbislerin çoğu,kredi alımında çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını ifade etmektedirler. En çok yakındıkları husus kendi-lerinden talep ettikleri kredinin birkaç katı temi-nat istenmesi olmaktadır.Bunun dışında kredi işlemlerinin uzun sürmesi,çoğu kez yatırımcıyı kredi talebinden ve yatırımdan vazgeçmek durumunda bırakmaktadır(Atay ve ark.,2000).

Diğer Sorunlar
Kültür balıkçılığının diğer sorunları; Muhasebe kayıtlarının yetersiz oluşu, Kayıt dışı ve ruhsatsız olarak çalışan işletmeler Üniver-site,Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Yayım Kuruluşu ve yetiştirici arasındaki iletişimin yetersizliği, İşleme ve soğuk muhafazadaki yetersizlik şeklinde özetlenebilir(Atay,2000).

Sonuçlar ve Yorum
*Türkiye kültür balıkçılığı alanında büyük bir potansiyeli olmasına rağmen,işletmecilikte başarılı değildir. Yurt içinde talebin zayıflığı bu sektörde yatırımı düşündürücü kılmakta,ihracat amacıyla yatırımda ise büyük ölçekli yatırım söz konusu olmaktadır. Dolaysıyla sektörün gelişimi için destek ve teşvike ihtiyaç vardır.
* Kaynakların rasyonel kullanımı için Ar-Ge çalışmaları yapılmalıdır.Su ürünleri istatistikleri sürekli tutulmalıdır.
* Destekleme politikaları sürekli güncellenme-lidir. Üreticilere ve yetiştiricilere düşük faizli krediler kullandırılmalıdır.
* Üretim bölgelerinde yol,su,enerji,telefon vb.,kamu hizmetleri sağlanmalı,kontrol laboratuarları kurulmalıdır.
* Sektör ilgilileri bir araya gelerek, üretim, pazarlama,fiyat,kalite,standart vb. politikalarda Dünya piyasalarına göre belirlenmiş ortak kararlar vermelidirler. Sektörel bilgi,görgü ve teknik donanım eksiklerini giderici çalışmalar yapmalıdırlar (Tuş,2004).
Gerekli önlemler alındığı takdirde kültür balıkçılığı, bugünden daha iyi olacaktır.

KAYNAKÇA
Anonim,1988 a.İç Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kılavuzu. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı,TAGEM,Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Dairesi Başkanlığı,Ankara,s.36
Anonim,2000 b.Karadeniz Bölgesi'nde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi ve Verimliliğin Belirlenmesi .Trabzon Su ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü,Sonuç Raporu,Trabzon,s.129
Atay,d.,Korkmaz,A.Ş.,2001.Balık Üretim Tesisleri ve Planlaması,s.14,16,17,,246,247,248,261.
Atay,D.,Ölmez,M. ve Korkmaz,A.Ş.,2000.Avrupa Birliği ve Türkiye Su Ürünleri Sektörleri Arasında İhracat ve İthalat Düzenlemeleri .Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu 28-30 Haziran 2000,Erzurum,s.509-541
Elbek,A.G.1993.Su Ürünleri Dış Satım Sorunları AT ve Türkiye.Su Ürünleri Sempozyumu ,Dünya Gıda Günü,14-15 Ekim 1993,s.141-148
Lean,g.,Hinrichsen,D.,Markham,A.1990. Atlas of the Environment,Prınce.Hall Pres.
Tuş,M.T.,2004.Enformasyon ve Dökümantasyon Müdürlüğü,Ankara,s.1,2,3,4,5,6

 
Kendinizi Mail listemize ekleyin sitemiz ve sektörle ilgili gelişmelerden sizide haberdar edelim.

 

Copyright©1996-2000 Cine-Tarım A.Ş. Her hakkı saklıdır.
Cine-Tarım A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yazılı ve görsel malzeme kısmen ya da bütünüyle kullanılamaz.